APAŠTALŲ DARBŲ KNYGA

1Įžanga 1Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė 2iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. 3Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. 4Kartą, … [Skaityti toliau…]

EVANGELIJA PAGAL JONĄ

PROLOGAS 1 1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. 4 Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. 5 Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. 6 Buvo … [Skaityti toliau…]

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ

1Prologas 1Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, 2kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. 3Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, 4kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. JONO KRIKŠTYTOJO IR JĖZAUS GIMIMAS, JŲ JAUNYSTĖ … [Skaityti toliau…]

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ

JĖZAUS VIEŠOJO VEIKIMO PRADŽIA 1Jonas Krikštytojas [Mt 3,1-12; Lk 3, 3-17] 1Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, 2kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. 3 Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! 4Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. … [Skaityti toliau…]

EVANGELIJA PAGAL MATĄ

JĖZAUS GIMIMAS IR KŪDIKYSTĖ 1Jėzaus kilmės knyga [Lk 3,23-38] 1Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. 2 Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. 3 Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. 4 Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. 5 … [Skaityti toliau…]

MALACHIJO KNYGA

A. IZRAELIO NUODĖMĖS Ištarmė. VIEŠPATIES žodis Izraeliui per Malachiją. Dievo meilė Izraeliui Mylėjau jus, – kalbėjo VIEŠPATS. Bet jūs klausiate: “Kaip mus mylėjai?” Argi Esavas ne Jokūbo brolis? – tai VIEŠPATIES žodis. O tačiau aš mylėjau Jokūbą, bet nekenčiau Esavo. Paverčiau jo kalnus tyrais, atidaviau jo paveldą dykumos šakalams. Jei Edomas mano: “Nors mes ir … [Skaityti toliau…]

ZECHARIJO KNYGA

A. ĮSPĖJIMO IR VILTIES ŽODŽIAI Raginimas grįžti pas Dievą Antraisiais karaliaus Darijaus metais, aštuntą mėnesį , Dievo žodis atėjo Berechijo sūnaus Ido sūnui pranašui Zecharjui: “VIEŠPATS buvo labai supykęs ant jūsų protėvių. Sakyk jiems: taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS: – Grįžkite jūs pas mane, – tai Galybių VIEŠPATIES žodis, – sugrįšiu aš pas jus, – kalbėjo … [Skaityti toliau…]

AGĖJO KNYGA

A. SKATINIMAS ATSTATYTI ŠVENTYKLĄ Antraisiais karaliaus Darijaus metais, šeštą mėnesį, pirmą mėnesio dieną, VIEŠPATIES žodis atėjo per pranašą Hagajį Judo valdytojui Šealtielio sūnui Zerubabeliui ir vyriausiajam kunigui Jehozadako sūnui Jehošuai: “Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS: ‘Šie žmonės sako, kad dar neatėjo metas atstatyti VIEŠPATIES Šventyklą’” {Tuomet VIEŠPATIES žodis atėjo per pranašą Hagajį:} “Argi metas jums patiems … [Skaityti toliau…]

SOFONIJO KNYGA

A. VIEŠPATIES DIENA – TEISMO DIENA Žodis VIEŠPATIES, kuris atėjo Zefanjui, Kušio sūnui, Gedalijo sūnui, Amarijo sūnui, Hezekijo sūnui Judo karaliaus Amono sūnaus Jošijo dienomis. Šluote nušluosiu visa nuo žemės veido, – tai VIEŠPATIES žodis. Nušluosiu žmones ir gyvulius; nušluosiu padangių paukščius ir jūros žuvis. Parblokšiu nedorėlius, išnaikinsiu žmoniją nuo žemės veido, – tai VIEŠPATIES … [Skaityti toliau…]

HABAKUKO KNYGA

A. DIEVO IR PRANAŠO POKALBIS Ištarmė, kurią Habakukas gavo regėjimo metu. Pranašas skundžiasi Dievui Kaip ilgai šauksiu, VIEŠPATIE, ir tu manęs neišgirsi? Arba rėksiu: “Smurtas!” – ir tu manęs negelbėsi? Kodėl rodai man nusikaltimus ir žiūri į vargą? Mane puola ir prievartauja; vaidai kyla, barniai nesiliauja. Įstatymas neturi galios, teisingumas niekad nelaimi. Sukčius apmauna teisųjį, … [Skaityti toliau…]