TEČIASIS JONO LAIŠKAS

Sveikinimas. Pagyrimas Gajui 1 1.1 Vyresnysis mylimajam Gajui, kurį aš myliu tiesoje. 1.2 Mielasis, aš linkiu, kad viskas tau gerai sektųsi, kad būtum sveikas, – taip, kaip gerai sekasi tavo sielai. 1.3 Aš labai apsidžiaugiau, kai atvykę broliai paliudijo apie tavo ištikimybę tiesai, kaip tu vaikščioji tiesoje. 1.4 Aš nerandu didesnio džiaugsmo, kaip klausytis, jog … [Skaityti toliau…]

ANTRASIS JONO LAIŠKAS

1 Sveikinimas 1.1 Vyresnysis išrinktajai poniai ir jos vaikams, kuriuos aš myliu tiesoje, – ir ne tik aš vienas, bet ir visi, kurie yra pažinę tiesą, – 1.2 dėlei tiesos, pasiliekančios mumyse ir būsiančios su mumis per amžius. 1.3 Su mumis bus malonė, gailestingumas, ramybė nuo Dievo Tėvo, nuo Tėvo Sūnaus Jėzaus Kristaus, tiesoje ir … [Skaityti toliau…]

PIRMASIS JONO LAIŠKAS

1ĮŽANGA 1Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo Žodį. 2 Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas Tėvą ir pasirodė mums. 3 Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums, kad ir jūs turėtumėte … [Skaityti toliau…]

ANTRASIS PETRO LAIŠKAS

1Įžanga. Šventumo pašaukimas 1Simonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. 2Malonė ir ramybė teauga jums su Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus pažinimu. 3Jo dieviška galybė padovanojo mums visa, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. … [Skaityti toliau…]

PIRMASIS PETRO LAIŠKAS

1Pasveikinimas 1Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, pakeleiviams, pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems 2išankstiniu Dievo Tėvo numatymu, Dvasios pašventimu, kad būtų klusnūs ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tebūnie jums keleriopai padauginta malonė ir ramybė! 3Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus … [Skaityti toliau…]

JOKŪBO LAIŠKAS

1Sveikinimai. Išmėginimų nauda 1Jokūbas, Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia sveikinimus dvylikai giminių, pasklidusių tarp kitatikių. 2Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. 3Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, 4o ištvermė subręsta darbuose, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. 5Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS ŽYDAMS

ĮŽANGA 1Įsikūnijusio Dievo Sūnaus didybė 1Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, 2o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtoju ir per kurį sukūrė pasaulius. 3Jis, Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingu žodžiu visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo [Dievo] didybės … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS FILEMONUI

1Sveikinimai 1Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys, ir brolis Timotiejus mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui, 2seseriai Apfijai, mūsų žygių draugui Archipui ir visai tavo namuose susirenkančiai bendruomenei: 3malonė jums ir ramybė nuo mūsų Tėvo Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! Apaštalo dėkingumas 4Aš visuomet dėkoju savo Dievui, prisimindamas tave savo maldose, 5nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS TITUI

1Įžanga 1Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei teisingo maldingumo pažinimą 2su viltimi pasiekti amžinąjį gyvenimą, – kurį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus, 3o atėjus nustatytam metui, apreiškė savo žodį, man patikėtą skelbti Gelbėtojo Dievo valia, – 4Titui, tikram sūnui bendrame tikėjime: malonė ir ramybė nuo Dievo … [Skaityti toliau…]

ANTRASIS LAIŠKAS TIMOTIEJUI

1Įžanga. Padėka 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas pagal gyvenimo Kristuje Jėzuje pažadą, 2mylimam sūnui Timotiejui: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Kristaus Jėzaus! 3Aš dėkoju Dievui, kuriam tarnauju kaip ir mano protėviai su tyra sąžine, be paliovos tave prisimindamas savo maldose dieną ir naktį. 4Menu tavo ašaras ir trokštu tave … [Skaityti toliau…]