NAHUMO KNYGA

A. VIEŠPATIES ATĖJIMAS TEISTI Ištarmė Ninevei. Nahumo iš Elkošo regėjimo knyga. Pavydus ir keršijantis Dievas Alef yra VIEŠPATS; VIEŠPATS yra keršijantis ir dega pykčiu; VIEŠPATS keršija savo nedraugams ir niršta ant savo priešų. Kantrus yra VIEŠPATS, bet didis galybe, – niekad nepalieka VIEŠPATS nenubaudęs kaltojo. Viesulu ir audra jis keliauja, Bet debesys yra jo kojų … [Skaityti toliau…]

MICHĖJO KNYGA

A. BAUSMĖ IZRAELIUI UŽ NUODĖMES Dievo teismas VIEŠPATIES žodis, atėjęs Michėjui iš Morešeto, pranašavusiam apie Samariją ir Jeruzalę Judo karalių Jotamo, Ahazo ir Hezekijo dienomis. Klausykitės, visos tautos, išgirskite, visi gyvenantieji žemėje! Tebūna Viešpats DIEVAS liudytojas prieš jus, Viešpats iš savo šventosios buveinės! Štai! Viešpats palieka savo buveinę, – nužengs ir eis žemės aukštumomis. Po … [Skaityti toliau…]

JONOS KNYGA

A. JONOS PAŠAUKIMAS IR NEKLUSNUMAS Kartą VIEŠPATIES žodis atėjo Amitajo sūnui Jonai: “Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą, ir pašauk jį į teismą, nes jų nedorumas pasiekė mane”. Bet Jona leidosi bėgti nuo VIEŠPATIES Artumo į Taršišą. Jis nusileido į Jafą, susirado į Taršišą plaukiantį laivą, užsimokėjo už kelionę ir įsėdo, norėdamas keliauti … [Skaityti toliau…]

ABDIJO KNYGA

A. EDOMAS KALTINAMAS UŽ ŽIAURUMĄ Abdijo regėjimas. Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS apie Edomą: – Girdėjome pranešimą iš VIEŠPATIES, pasiuntinys buvo pasiųstas tautoms: “Kilkite! Kilkime į karą prieš jį!” Tikėk manimi! Padarysiu tave mažiausią tarp tautų, tu būsi visiškai paniekintas. Tave apakino įžūli širdis, – tave, gyvenantį uolų plyšiuose, turintį būstą aukštumose. Sakai savo širdyje: “Kas … [Skaityti toliau…]

AMOSO KNYGA

A. TAUTŲ TEISMAS Amoso, vieno iš Tekoos kerdžių, žodžiai, kuriuos jis gavo regėjime apie Izraelį Judo karaliaus Uzijo dienomis ir Izraelio karaliaus Joašo sūnaus Jeroboamo dienomis, dveji metai prieš žemės drebėjimą. Jis tarė: – VIEŠPATIES balsas griaudžia iš Ziono, garsiai ataidi iš Jeruzalės; piemenų ganyklos vysta, Karmelio viršūnė džiūsta. Aramas Taip kalbėjo VIEŠPATS: – Dėl … [Skaityti toliau…]

JOELIO KNYGA

A. SKĖRIŲ RYKŠTĖ VIEŠPATIES žodis, kuris atėjo Petuelio sūnui Joeliui. I. Žmonės liūdi ir meldžiasi Klausykitės šito, seniūnai, išgirskite, visi krašto gyventojai! Argi įvyko kas panašaus jūsų dienomis ar jūsų protėvių dienomis? Pasakokite apie tai savo vaikams, tepasakoja jūsų vaikai savo vaikams ir jų vaikai tolesnei kartai. Kas liko nuo skėrių vikšrų, suėdė skraidantys skėriai. … [Skaityti toliau…]

OZĖJO KNYGA

A. PRANAŠO MOTERYSTĖ IR JOS PAMOKA VIEŠPATIES žodis, kuris atėjo Beerio sūnui Ozėjui Judo karalių Uzijo, Jotamo, Ahazo bei Hezekijo dienomis ir Izraelio karaliaus Joašo sūnaus Jeroboamo dienomis. Neištikima Ozėjo žmonaKai VIEŠPATS pirmąsyk kalbėjo per Ozėją, VIEŠPATS tarė Ozėjui: “Eik, imk sau žmona moterį kekšę ir turėk vaikų kekšių, nes kraštas, pamesdamas VIEŠPATĮ, daro didelę … [Skaityti toliau…]

DANIELIO KNYGA

A. DANIELIS IR BABILONO KARALIAI Išmėginimas maistu karaliaus dvare Trečiaisiais Judo karaliaus Jehojakimo valdymo metais Babilono karalius Nebukadnezaras atžygiavo į Jeruzalę ir ją apgulė. Viešpats atidavė Judo karalių Jehojakimą drauge su dalimi indų iš Dievo Namų į jo rankas, o tas išgabeno juos į Šinaro šalį ir padėjo indus į savo dievų iždą. Tuomet karalius … [Skaityti toliau…]

EZEKIELIO KNYGA

A. ŽODŽIAI IŠ DIEVO PRIEŠ JERUZALĖS SUNAIKINIMĄ Pradinis regėjimas ir pranašo pašaukimas Trisdešimtaisiais metais, ketvirto mėnesio penktąją dieną, man esant tarp tremtinių prie Kebaro upės, atsivėrė dangus ir aš mačiau regėjimus iš Dievo. Penktąją mėnesio dieną, – tai buvo penktieji karaliaus Jehojachino tremties metai, – VIEŠPATIES žodis atėjo Būzio sūnui kunigui Ezekieliui prie Kebaro upės … [Skaityti toliau…]

BARUCHO KNYGA

A. TREMTINIŲ MALDA Jeruzale, jeigu tave užmirščiau Tokie yra žodžiai knygos, kurią parašė Hilkijo sūnaus Hasidijo sūnaus Maasajo sūnaus Nerijo sūnus Baruchas Babilone penktais metais, septintą mėnesio dieną, – tada, kai kaldėjai paėmė Jeruzalę ir sunaikino ją ugnimi. Baruchas perskaitė šios knygos žodžius klausantis Judo karaliaus Joakimo sūnui Jekonijui, klausantis visiems žmonėms, atėjusiems išgirsti skaitymo, … [Skaityti toliau…]