Naujasis testamentas

APREIŠKIMO JONUI KNYGA

1 ĮŽANGA 1.1 Jėzaus Kristaus Apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą jis padarė jį žinomą savajam tarnui Jonui. 1.2 Šis paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą –…

Skaityti viską

JUDO LAIŠKAS

Sveikinimai. Laiško priežastys 1 1.1 Judas, Jėzaus Kristaus tarnas, Jokūbo brolis, Dieve Tėve numylėtiems ir Jėzui Kristui išsaugotiems išrinktiesiems: 1.2 tebūnie jums gausiai duota gailestingumo, ramybės ir meilės! 1.3 Mylimieji, aš labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išganymą ir…


TEČIASIS JONO LAIŠKAS

Sveikinimas. Pagyrimas Gajui 1 1.1 Vyresnysis mylimajam Gajui, kurį aš myliu tiesoje. 1.2 Mielasis, aš linkiu, kad viskas tau gerai sektųsi, kad būtum sveikas, – taip, kaip gerai sekasi tavo sielai. 1.3 Aš labai apsidžiaugiau, kai atvykę broliai paliudijo apie…


ANTRASIS JONO LAIŠKAS

1 Sveikinimas 1.1 Vyresnysis išrinktajai poniai ir jos vaikams, kuriuos aš myliu tiesoje, – ir ne tik aš vienas, bet ir visi, kurie yra pažinę tiesą, – 1.2 dėlei tiesos, pasiliekančios mumyse ir būsiančios su mumis per amžius. 1.3 Su…


PIRMASIS JONO LAIŠKAS

1ĮŽANGA 1Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo Žodį. 2 Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas Tėvą…


ANTRASIS PETRO LAIŠKAS

1Įžanga. Šventumo pašaukimas 1Simonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. 2Malonė ir ramybė teauga jums su Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus pažinimu. 3Jo dieviška galybė padovanojo mums…


PIRMASIS PETRO LAIŠKAS

1Pasveikinimas 1Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, pakeleiviams, pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems 2išankstiniu Dievo Tėvo numatymu, Dvasios pašventimu, kad būtų klusnūs ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tebūnie jums keleriopai padauginta malonė ir ramybė! 3Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus…


JOKŪBO LAIŠKAS

1Sveikinimai. Išmėginimų nauda 1Jokūbas, Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia sveikinimus dvylikai giminių, pasklidusių tarp kitatikių. 2Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. 3Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, 4o ištvermė subręsta darbuose, kad jūs taptumėte tobuli,…


LAIŠKAS ŽYDAMS

ĮŽANGA 1Įsikūnijusio Dievo Sūnaus didybė 1Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, 2o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtoju ir per kurį sukūrė pasaulius. 3Jis, Dievo šlovės…


LAIŠKAS FILEMONUI

1Sveikinimai 1Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys, ir brolis Timotiejus mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui, 2seseriai Apfijai, mūsų žygių draugui Archipui ir visai tavo namuose susirenkančiai bendruomenei: 3malonė jums ir ramybė nuo mūsų Tėvo Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! Apaštalo dėkingumas 4Aš visuomet…