ANTROJI MAKABĖJŲ KNYGA

A. LAIŠKAI ŽYDAMS EGIPTE Pirmasis laiškas “Jeruzalės ir Judo krašto žydai sveikina su džiaugsmu savo brolius Egipte ir linki jiems tikros ramybės! Tebūna Dievas jums geras ir teatsimena savo sandorą tarp Abraomo, Izaoko ir Jokūbo – savo ištikimųjų tarnų. Teduoda jums visiems širdį, kad jį garbintumėte visa širdimi ir noria dvasia vykdytumėte jo valią. Teatveria … [Skaityti toliau…]

PIRMOJI MAKABĖJŲ KNYGA

A. ĮVADAS: HELENIZMAS MAŽOJOJE AZIJOJE Aleksandras Didysis ir jo įpėdiniai Tada, kai Pilypo sūnus Aleksandras Makedonietis, atžygiavęs iš Kitimų krašto, nugalėjo persų ir medų karalių Darijų, jis tapo karaliumi jo vietoje. Pirma jis buvo tapęs Graikijos valdovu. Jis ėjo į daug karo žygių, paėmė daug tvirtovių ir žudė žemės karalius. Taigi jis nužygiavo iki žemės … [Skaityti toliau…]

ESTEROS KNYGA

A. ĮVADAS A Mordekajo sapnas Antraisiais karaliaus Ahasuero Didžiojo metais, Nisano pirmąją dieną, Mordekajis, Kišo sūnaus Šimejo sūnaus Jairo sūnus, iš Benjamino giminės, sapnavo sapną. Mordekajis buvo žydas, gyvenąs Sūsos mieste, įžymus vyras, tarnaująs karaliaus dvare. Jis buvo kilęs iš belaisvių, kuriuos Babilono karalius Nebukadnezaras buvo paėmęs iš Jeruzalės drauge su Judo karaliumi Jekoniju. Šis … [Skaityti toliau…]

JUDITOS KNYGA

A. PAVOJUS ŽYDAMS Karas su Medija Tai buvo dvyliktieji Nebukadnezaro, valdžiusio asirus didžiajame Ninevės mieste, karaliavimo metai. Tomis dienomis Arfaksadas valdė Ekbatanoje. Aplink miestą jis pastatė sieną iš tašytų akmenų, kiekvienas jų buvo trijų uolekčių aukščio ir šešių uolekčių ilgio; sieną padarė septyniasdešimties uolekčių aukščio ir penkiasdešimties uolekčių storio. Prie vartų jis pastatė šimto uolekčių … [Skaityti toliau…]

TOBITO KNYGA

Tobitas Ši knyga yra pasakojimas apie Tobitą, sūnų Tobielio, sūnų Hananielio, sūnų Aduelio, sūnų Gabaelio, iš Asielio klano, Naftalio giminės. Asirijos karaliaus Šalmanesero dienomis jis buvo paimtas į nelaisvę iš Tisbės, esančios pietuose, Kedeš-Naftalio Aukštutinėje Galilėjoje, nuo Hazoro vakarų link ir į šiaurę nuo Fogoro. A. TOBITO IŠMĖGINIMAI Tobitas tremtinysAš, Tobitas, per visas savo gyvenimo … [Skaityti toliau…]

NEHEMIJO KNYGA

A. NEHEMIJO DARBAI Nehemijo pašaukimas Hakalijo sūnaus Nehemijo pasakojimas. Dvidešimtaisiais metais, Kislevo mėnesį, man esant sostinėje Sūsoje, atvyko Hananis, vienas mano brolių, su keletu vyrų iš Judo. Aš teiravausi jų apie žydus – likutį, išsigelbėjusį iš nelaisvės, ir apie Jeruzalę. Man jie paaiškino: “Išlikusieji, pergyvenę nelaisvę, tenai {Judo} srityje atsidūrę skurde ir nemalonėje. Jeruzalės sienos … [Skaityti toliau…]

EZDRO KNYGA

GRĮŽIMAS IŠ TREMTIES Kyro įsakas Pirmaisiais Persijos karaliaus Kyro metais, kad būtų įvykdytas per Jeremiją tartas VIEŠPATIES žodis, VIEŠPATS įkvėpė Persijos karalių Kyrą išleisti šį įsaką visai karalystei ir žodžiu, ir raštu: “Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras: ‘VIEŠPATS, Dangaus Dievas, atidavė man visas žemės karalystes ir pavedė man pastatyti jam Namus Jeruzalėje, kuri yra Jude. … [Skaityti toliau…]

ANTROJI KRONIKŲ KNYGA

A. SALIAMONO KARALIAVIMAS Dievas suteikia Saliamonui išmintį Dovydo sūnus Saliamonas įsitvirtino savo karalystėje. VIEŠPATS, jo Dievas, buvo su juo ir darė jį vis iškilesnį. Saliamonas sušaukė visą Izraelį – tūkstantininkus ir šimtininkus, teisėjus ir visus viso Izraelio vadus bei klanų galvas. Tada Saliamonas, lydimas visos su juo buvusios bendrijos, nuėjo į Gibeono aukštumų alką, nes … [Skaityti toliau…]

PIRMOJI KRONIKŲ KNYGA

A. GENEALOGINIAI SĄRAŠAI NUO ADOMO IKI IZRAELIO Trijų tautų grupuočių kilmė Adomas, Setas, Enošas; Kenanas, Mahalalelis, Jaredas; Enochas, Metušelahas, Lamechas; Nojus, Šemas, Hamas ir Jafetas. JafetitaiJafeto palikuonys: Gomeras, Magogas, Madajis, Javanas, Tubalis, Mešechas ir Tyras. Gomero palikuonys: Aškenazas, Difatas ir Togarma. Javano palikuonys: Eliša, Taršišas, Kitimai ir Rodanimai. HamitaiHamo palikuonys: Kušas, Mizrajimas, Putas ir Kanaanas. … [Skaityti toliau…]

ANTROJI KARALIŲ KNYGA

D. IZRAELIO IR JUDO KARALYSTĖS Ahazijas teiraujasi Baal-Zebubo Ahabui mirus, Moabas sukilo prieš Izraelį. Ahazijas nukrito pro turėklus nuo savo rūmų viršutinio aukšto Samarijoje ir susižeidė. Jis tad išsiuntė pasiuntinius, duodamas jiems nurodymus: “Nueikite pas Ekrono dievą Baal- Zebubą pasiteirauti, ar aš išgysiu iš šios negalios”. O VIEŠPATIES angelas Elijui Tišbiečiui kalbėjo: “Eik ir, pasitikęs … [Skaityti toliau…]