LAIŠKAS FILEMONUI

1Sveikinimai 1Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys, ir brolis Timotiejus mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui, 2seseriai Apfijai, mūsų žygių draugui Archipui ir visai tavo namuose susirenkančiai bendruomenei: 3malonė jums ir ramybė nuo mūsų Tėvo Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! Apaštalo dėkingumas 4Aš visuomet dėkoju savo Dievui, prisimindamas tave savo maldose, 5nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS TITUI

1Įžanga 1Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei teisingo maldingumo pažinimą 2su viltimi pasiekti amžinąjį gyvenimą, – kurį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus, 3o atėjus nustatytam metui, apreiškė savo žodį, man patikėtą skelbti Gelbėtojo Dievo valia, – 4Titui, tikram sūnui bendrame tikėjime: malonė ir ramybė nuo Dievo … [Skaityti toliau…]

ANTRASIS LAIŠKAS TIMOTIEJUI

1Įžanga. Padėka 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas pagal gyvenimo Kristuje Jėzuje pažadą, 2mylimam sūnui Timotiejui: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Kristaus Jėzaus! 3Aš dėkoju Dievui, kuriam tarnauju kaip ir mano protėviai su tyra sąžine, be paliovos tave prisimindamas savo maldose dieną ir naktį. 4Menu tavo ašaras ir trokštu tave … [Skaityti toliau…]

PIRMASIS LAIŠKAS TIMOTIEJUI

1Apie klaidingus mokytojus 1Paulius, Dievo, mūsų Gelbėtojo, ir Kristaus Jėzaus, mūsų vilties, paliepimu Kristaus Jėzaus apaštalas, 2Timotiejui, tikram sūnui tikėjime: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Kristaus Jėzaus! 3Dar keliaudamas į Makedoniją, aš prašiau tave pasilikti Efeze ir įsakyti kai kuriems, kad jie nemokytų klaidingų mokslų, 4neužsiiminėtų pasakomis ir begalinėmis giminystės … [Skaityti toliau…]

ANTRASIS LAIŠKAS TESALONIKIEČIAMS

1Įžanga. Padėka ir padrąsinimas 1Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendrijai Dieve, mūsų Tėve, ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 3Mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti, broliai, už jus Dievui, ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas klestėte klesti ir jūsų meilė vienas kitam kiekvieno širdyje vis didėja. 4Todėl … [Skaityti toliau…]

PIRMASIS LAIŠKAS TESALONIKIEČIAMS

1Įžanga. Padėka ir pagyrimas 1Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendrijai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė! 2Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose, 3nuolat minėdami mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbus, meilės pastangas bei vilties ištvermingumą dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. 4Mes žinome, Dievo numylėtieji … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS KOLOSIEČIAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Sveikinimai, padėka ir prašymas 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus, – 2šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosuose: malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo! 3Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, 4nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius 5dėlei … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS FILIPIEČIAMS

1Kreipinys, padėka ir prašymas 1Paulius ir Timotiejus, Kristaus Jėzaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, gyvenantiems Filipuose, kartu su vyskupais ir diakonais. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. 3Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, 4visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, 5už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS EFEZIEČIAMS

1 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, šventiesiems, gyvenantiems Efeze, ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. 2Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! IŠGANYMO PASLAPTIS IR BAŽNYČIA Dieviškasis išganymo planas 3 Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, 4 mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS GALATAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Kreipimasis 1Paulius, pašauktas apaštalu ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių Dievo Tėvo, 2ir visi su manimi esantys broliai – Galatijos bendrijoms. 3Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, 4kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus … [Skaityti toliau…]