Maldos


ŽANO ŽAKO OLJĖ MALDA

O Jėzau, gyvenantis Marijoje, ateik ir apsigyvenk Tavo tarnuose savo šventumo dvasia, savo galybės pilnatve, savo kelių tobulybe, savo dorybių tikrumu, savo paslapčių bendryste. Suvaldyk visas priešiškas jėgas, savo Dvasioje Tėvo garbei. Amen.


ŽAKO BOSIUĖ ŠVČ. SAKRAMENTO PAGARBINIMAS

Mano Išganytojau, kai Tu tapai žmogumi šventosios Mergelės įsčiose, Tu prisiėmei tik vieno žmogaus kūną. Dabar gi Tu imi visų mūsų, taip pat ir mano, kūną. Tu pasiimi jį sau, jis yra Tavo nuosavybė. Paliesdamas jį, suvienijęs jį su savuoju,…


Vienuoliktoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, giliausia gailestingumo bedugne, prašau Tave dėl Tavo žaizdų gilumo, kurios pasiekė Tavo kaulus ir vidurius, ištrauk mane iš paskendimo nuodėmėje ir paslėpk nuo savo pykčio savo žaizdų plyšiuose, kol Tavo rūstybė praeis pro šalį, Viešpatie. Amen.


VIENIJIMASIS SU KRISTAUS KANČIA

Viešpatie, Tu žinai mano silpnumą – jei Tavo ranka manęs nesulaiko, įžeidžiu Tave daugeliu nuodėmių, nes be Tavo malonės ir pagalbos nieko kito ir nemoku. Todėl neleisk, kad Tave šiandien įžeisčiau. Verčiau atimk iš manęs gyvybę, bet neleisk susitepti kad…


VIENIJIMASIS SU KRISTAUS AUKA

Viešpatie Jėzau, vienijuosi su Tavo amžina, nepaliaujama, visuotine auka. Aukoju Tau save kiekvieną savo gyvenimo dieną ir kiekvienos dienos akimirką, kaip to nori Tavo švenčiausioji ir šlovingoji valia. Tu buvai auka už mano išganymą – aš noriu būti Tavo meilės…


POP. INOCENTO III MALDOS Į KENČIANTĮ VIEŠPATĮ

I. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, Tu dėl mūsų atpirkimo panorėjai gimti ir būti apipjaustytas, žydų atmestas, Judo pabučiavimu išduotas, sugautas ir surištas, su pančiais pas Aną, Kajafą, Erodą ir Pilotą vestas, jų akivaizdoje išjuoktas, kumščiais, antausiais, rykštėmis ir…


Tryliktoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, stiprusis liūte, nemirtingas ir nenugalimas Karaliau, atmink, kaip kentėjai, kai galutinai išseko visos Tavo širdies ir kūno jėgos ir kai, nulenkęs galvą, tarei: „Atlikta“. Dėl šio suspaudimo ir skausmo pasigailėk manęs, kai viską atlikus ir dvasiai išeinant, mano…


Trecioji šv. Brigitos malda

O Jėzau, dangiškasis gydytojau, prisimink tą išsekimą, sumušimus ir sopulius, kuriuos, pakeltas ant aukšto kryžiaus skersinio, kentėjai visuose savo sudraskytuose sąnariuose. Nė vienas jų nepasiliko savo vietoje, todėl nėra skausmo, panašaus į Tavo skausmą. Nuo kojų pėdų ligi viršugalvio Tavyje…


TOBULAS PASIAUKOJIMAS JĖZUI PER MARIJĄ

O amžinoji įsikūnijusi Išmintie! O labiausiai meilės ir garbinimo vertas Jėzau, tikras Dieve ir tikras žmogau, vienatinis amžinojo Tėvo ir visuomet Mergelės Marijos Sūnau! Su giliausia pagarba aš Tave garbinu Tavo Tėvo prieglobstyje ir šlovėje, kur esi amžinai, taip pat…