RAUDŲ KNYGA

A. JERUZALĖS SKAUSMAS Pirmoji rauda Alef O, kokia nūn vieniša stovi sostinė, kurioje kadaise knibždėjo žmonių minios! Kadaise didinga tarp tautų, dabar ji yra lyg našlė! Kadaise šalių valdovė, dabar ji tapo verge! Bet Karčiai verkia nakčia, ašaros vilgo jos skruostus. Tarp visų jos meilužių nėra, kas ją paguostų. Visi jos bičiuliai pasielgė su ja … [Skaityti toliau…]

JEREMIJO KNYGA

Žodžiai Hilkijo sūnaus Jeremijo, iš kunigų šeimos Anatote, Benjamino žemėje. VIEŠPATIES žodis atėjo jam Amono sūnaus Judo karaliaus Jošijo dienomis – tryliktaisiais jo valdymo metais. Atėjo taip pat ir Jošijo sūnaus Judo karaliaus Jehojakimo dienomis iki vienuoliktųjų Jošijo sūnaus Judo karaliaus Zedekijo metų galo, – iki pat Jeruzalės tremties penkto mėnesio. A. PRANAŠO ŽODŽIAI IŠ … [Skaityti toliau…]

IZAIJO KNYGA

A. TEISMO KNYGA I. Izraelio ir Judo karalysčių kaltinamasis aktas Izraelio nuodėmingumas Regėjimas, kurį turėjo Izaijas, Amozo sūnus, apie Judą ir Jeruzalę Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Hezekijo, Judo karalių, dienomis. Klausykitės, dangūs, išgirsk, žeme, nes VIEŠPATS kalba: “Užauginau, išauklėjau vaikus, o jie sukilo prieš mane! Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias; … [Skaityti toliau…]

SIRACIDO KNYGA

PRAKALBA A Daug svarbių tiesų buvo mums perduota per Įstatymą, Pranašus ir vėlesnius autorius; dėl jų Izraelio auklėjimas ir išmintis yra verti gyriaus. Nūn žmonės, kurie yra susipažinę su tomis tiesomis, turi ne tik patys jas suprasti, bet, būdami išminties mylėtojai, turi būti pajėgūs padėti žodžiu bei raštu ir tiems, kurie jas mažiau pažįsta. Užtat … [Skaityti toliau…]

IŠMINTIES KNYGA

A. TEISUMAS IR ŽMOGAUS LIKIMAS Ieškoti Dievo ir vengti pikta Mylėkite teisumą, žemės valdovai, būkite atviri VIEŠPAČIUI gerumu, ieškokite jo tyra širdimi. Juk suranda jį tie, kurie jo negundo, – jis pats apsireiškia tiems, kurie juo pasitiki. Juk sukti svarstymai atitolina žmones nuo Dievo, o kai jo galybė bandoma, – ji apstulbina kvailius. Juk išmintis … [Skaityti toliau…]

GIESMIŲ GIESMĖS KNYGA

A. PIRMOJI GIESMĖ Gražiausioji Saliamono giesmė. {Mi] Tebučiuoja jis mane savo lūpų bučiniais! Malonesnė tavo meilė, negu vynas, negu tavo brangiojo aliejaus kvapas! Tavo vardas – palieti kvepalai, – užtat tave mergaitės myli. Imk mane su savimi! Skubėkime! Vesk mane, karaliau, į savo kambarius. {JD} Tavimi mes džiaugsimės ir linksminsimės, skonėsimės tavo meile labiau negu … [Skaityti toliau…]

KOHELETO KNYGA

A. ĮVADAS: AUTORIAUS TEIGINYS Koheleto, Dovydo sūnaus, Jeruzalės karaliaus, žodžiai. Žmogaus triūsas beprasmis Rūkų rūkas! – sako Koheletas. – Rūkų rūkas! Viskas yra rūkas! Kokia nauda žmogui iš viso jo sunkaus triūso, kuriuo jis triūsia po saule? Viena karta nueina, kita ateina, bet žemė amžinai ta pati lieka. Saulė teka ir saulė leidžiasi, skubėdama į … [Skaityti toliau…]

PATARLIŲ KNYGA

A. ĮŽANGA: IŠMINTIES VERTĖ Saliamono patarlių tikslas Saliamono, Dovydo sūnaus, Izraelio karaliaus, patarlės. Kad žmonės brangintų išmintį ir pamokymą, suvoktų prasmingus posakius, pratintųsi išmintingai elgtis būdami teisūs, teisingi ir dori; kad neišmanėliai būtų pamokyti sumanumo, jauni žmonės žinojimo ir apdairumo. Išmintingas žmogus, jų klausydamasis, mokysis, o protingas žmogus išmoks gebėjimo suprasti patarlę ir palyginimą, išminčių … [Skaityti toliau…]

PSALMYNAS

A. PIRMOJI KNYGA Dvejopas kelias I Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimą, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipūnais, bet VIEŠPATIES įstatymu džiaugiasi ir šnabžda jo mokymą dieną ir naktį. Jis yra lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, tas kurio lapai nevysta. {Ką tik daro, jam sekasi.} II Ne taip su … [Skaityti toliau…]

JOBO KNYGA

A. PROLOGAS Jobo turtai ir pamaldumas Kadaise Uzo šalyje gyveno žmogus, vardu Jobas. Tas žmogus buvo be priekaištų ir doras, buvo dievobaimingas ir šalinosi nuo pikto. Jam buvo gimę septyni sūnūs ir trys dukterys. Jis turėjo septynis tūkstančius avių, tris tūkstančius kupranugarių, penkis šimtus jungų jaučių, penkis šimtus asilių ir labai didelę samdytą šeimyną. Tas … [Skaityti toliau…]