MALDA PO VALGIO

Dėkojame Tau, visagalis Dieve, už visas Tavo geradarybes. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

MALDA PRIEŠ VALGĮ

Palaimink, Viešpatie, mus ir šias savo dovanas, kurias iš Tavo dosnumo esame gavę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

MOTINOS MALDA Į ŠV. ONĄ UŽ KLYSTKELIAIS NUĖJUSĮ VAIKĄ

Šventoji Mergelės Marijos motina Ona, tu dėl savo švenčiausiosios dukros patyrei vien didžiausią paguodą ir tyrą džiaugsmą. O, jei ir aš būčiau tokia laiminga ir galėčiau džiaugtis visais savo vaikais! Bet mane slegia rūpestis dėl vaiko N., kuris nuėjo klystkeliais. Bijau, kad jis dar giliau įklimps į nuodėmę ir pateks į pavojų pražūti amžiams. Aš … [Skaityti toliau…]

BESILAUKIANČIOS MOTINOS MALDA Į ŠV. ONĄ

Garbingoji Mergelės Marijos motina Ona, gerasis Dievas skyrė tave galinga globėja ir užtarėja vaikų besilaukiančioms motinoms. Nuolankiai meldžiu tave, palaimink mane ir mano vaikelį, kurį nešioju po širdimi, kad Dievas jį dosniai apdovanotų geromis savybėmis. Gerai suprasdama, kad jau prieš vaiko gimimą esu už jį atsakinga, aš šaukiuosi tavo pagalbos. Išmelsk man dorybingą gyvenimą, ištvermingumą … [Skaityti toliau…]

MOTERS MALDA PRAŠANT VAIKŲ

Dieve, Tu įsteigei santuoką žmonių giminės išlaikymui ir mane pašaukei į santuokinį luomą. Dėl Dievo Motinos Mergelės Marijos bei jos motinos šventosios Onos nuopelnų ir užtarimo leisk man susilaukti vaikų! Atsižvelk, gailestingasis Tėve, į mano karštą troškimą ir išpildyk mano prašymą. Aš būsiu Tau dėkinga ir matysiu vaikuose Tavo neapsakomo gerumo dovaną ir auklėsiu juos … [Skaityti toliau…]

JAUNUOLIO MALDA Į ŠV. ALOYZĄ GONZAGĄ

Garbingas šventasis Aloyzai, kurį Bažnyčia tinkamai pagerbė angeliško jaunuolio titulu, nes šioje žemėje gyvenai tobulai tyrą gyvenimą, šiandien ateinu pas tave su didžiausiu savo proto ir širdies atsidavimu. Tobulas pavyzdy, geras ir galingas jaunų vyrų globėjau, kaip labai man reikia tavo pagalbos! Pasaulis ir velnias siekia praryti mane. Aš gerai suvokiu, kokios karštos yra mano … [Skaityti toliau…]

VAIKŲ MALDA UŽ TĖVUS

Visagali amžinasis Dieve, savo slėpiningu nenusakomos apvaizdos sprendimu Tu teikeisi mus pašaukti į gyvenimą, pasinaudojęs mūsų tėvais, kurie gavo šią galią iš Tavęs. Išklausyk vaikiškos meilės maldą, kurią skiriame Tau už tuos, kuriems davei savo nuoširdžiausio tėviško gailestingumo ir leidai jiems per visą gyvenimo kelionę teikti mums Tavo šventos ir dosnios meilės pagalbą. Pripildyk, Viešpatie, … [Skaityti toliau…]

TĖVŲ MALDA UŽ VAIKUS

Viešpatie Dieve, Tu pašaukei mus į santuoką ir teikeisi padaryti ją vaisingą. Tu džiugini mūsų kilnų luomą, kuriam esame skirti, tam tikru Tavo paties vaisingumo paveikslu. Mes karšta širdimi pavedame Tau mūsų mylimus vaikus, skiriame juos Tavo tėviškai globai ir visagalei apsaugai, kad jie nuolat augtų Tavo šventojoje baimėje, gyventų tikrai krikščionišką gyvenimą ir ne … [Skaityti toliau…]

SUTUOKTINIŲ MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, visų širdžių Karaliau ir širdie, gyvenk ir karaliauk mūsų širdyse savo malone, kad mes vienas kitą mylėtume tikra ir skaisčia meile, kaip Tu pamilai Tavo nesuteptą Sužadėtinę Bažnyčią ir save už ją atidavei. Suteik mums tą meilę vienas kitam ir krikščionišką atlaidumą, kuris Tau taip labai patinka, taip pat kantrybę pakenčiant vienas … [Skaityti toliau…]

VAIKO MALDA

Meilingasis Jėzau, Tu būdamas vaikas Nazarete buvai paklusnus Marijai ir Juozapui ir palikai vaikams nuostabų meilės ir paklusnumo tėvams bei tobulos pagarbos visiems žmonėms pavyzdį. Nuolankiai maldauju, padaryk, kad visuomet ir visuose dalykuose stengčiausi žvelgti į Tave, kad augdamas metais, augčiau ir malone bei meile Tau. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.