KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO DVASINIS TESTAMENTAS

Aš noriu gyventi ir mirti tikėdamas šventąja visuotine ir apaštaline Bažnyčia. Turiu viltį numirti gerai pasiruošęs ir sustiprintas šventųjų sakramentų priėmimu bei priklausydamas šventųjų bendrystei. Turiu viltį mirti Bažnyčioje, kurią mūsų Viešpats pastatė ant Petro, kad ji gyvuotų iki jo sugrįžimo. Savo kūną ir sielą aš pavedu Švenčiausiajai Trejybei, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, žmogumi tapusio … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ MIRŠTANČIUS

Maloningasis Jėzau, sielų mylėtojau, meldžiu Tave dėl Tavo Švenčiausiosios Širdies agonijos ir Tavo nekaltosios Motinos sopulių, nuplauk savo Krauju viso pasaulio nusidėjėlius, kurie dabar kenčia agoniją ir šiandien numirs. Amen. V. Jėzaus Širdie, kentusi agoniją. R. Pasigailėk mirštančių!

MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

O mano garbingiausias Kūrėjau, prašau Tave didžiausios iš visų malonių – šventos mirties. Nesvarbu, kad iki šiol piktnaudžiavau gyvenimu, kurį man davei – suteik malonę jį užbaigti Tavo šventojoje meilėje. Leisk man numirti kaip šventieji patriarchai, palikti šį ašarų klonį be liūdesio, kad įžengčiau į amžinojo atilsio džiaugsmą savojoje tėvynėje. Leisk man mirti kaip garbingasis … [Skaityti toliau…]

GEROS MIRTIES MALDA

Jėzau, Marija, Juozapai, atiduodu jums savo širdį ir sielą! Jėzau, Marija, Juozapai, būkite šalia manęs mano paskutinėje agonijoje! Jėzau, Marija, Juozapai, leiskite man iškvėpti savo dvasią ir pasilikti ramybėje su jumis!

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ UŽ MIRŠTANČIUS

Garbingasis šventasis Juozapai, kuris girdėjai pirmuosius Kūdikėlio Jėzaus žodžius, šluostei pirmąsias Jo ašaras, matei iš Jo kūno tekant pirmuosius kraujo lašus, išgirsk dabar mirštančiųjų dejones, nušluostyk jų ašaras ir nuplauk jų sielas Atpirkėjo Jėzaus Kraujyje. Tu, kuris gelbėjai Kūdikėlį Jėzų nuo Erodo kareivių ir matei dūžtančius egiptiečių stabus ten, kur pasirodydavo tikrasis Dievas, argi dabar … [Skaityti toliau…]

ŠV. VINCENTO FERERO MALDA PRAŠANT GEROS MIRTIES

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu nenori, kad kas nors pražūtų. Tau visuomet meldžiamės, turėdami pasigailėjimo viltį, nes savo šventomis ir palaimintomis lūpomis esi pasakęs: „Ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu“ (Jn 14, 13). Prašau Tavęs, Viešpatie, dėl Tavo šventojo vardo, kad artėjant mano mirčiai išlaikytum man visus jutimus ir galėjimą kalbėti, stiprų gailestį dėl … [Skaityti toliau…]

ŠV. MECHTILDOS MALDA

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl Tavo didžios galios, kurią Tau suteikė dangiškojo Tėvo visagalybė, prašau Tave, padėk man mirties valandą ir nuvyk šalin mano piktąjį priešą. O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl to dieviško pažinimo ir išminties, kuria Tave pripildė Dievo Sūnus, prašau Tave, apšviesk tikėjimo šviesa ir sustiprink mano sielą mano mirties valandą, … [Skaityti toliau…]

MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

Marija, be dėmės pradėtoji, melski už mus, bėgančius pas Tave! Nusidėjėlių Globėja, mirštančiųjų Motina, neapleisk mūsų iškeliavimo valandą, bet duok mums tobulą gailestį, nuoširdžią atgailą ir mūsų nuodėmių atleidimą, padėk vertai priimti šventąjį Viatiką ir sustiprinimą Paskutinio patepimo sakramentu, kad galėtume saugiai stoti priešais teisingo, bet gailestingo Teisėjo, mūsų Dievo ir Atpirkėjo sostą. Amen.

PRAŠYMAS LAIMINGOS MIRTIES

Dieviškasis Jėzau, įsikūnijęs Dievo Sūnau! Kad mus išgelbėtum, Tu panorėjai gimti tvarte, gyvenai skurde, varge ir kančiose, o po to numirei baisiuose skausmuose ant kryžiaus. Meldžiu Tave, mano mirties valandą tark savo dieviškajam Tėvui: Tėve, atleisk jam! Tark savo mylimajai Motinai: Štai, tavo sūnus! Tark mano sielai: Dar šiandien tu būsi su manimi rojuje! Mano … [Skaityti toliau…]

ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO MALDA

Dieve, mano Tėve, Tavo amžinoji išmintis išrinko man šį kryžių, kurį dabar turiu nešti. Jis sunkiai slegia mane. Atleisk, jei nešdamas jį dejuoju! Aš per mažai mąstau Tavo mintimis, kurios taip skiriasi nuo žmonių galvojimo. Jei žinočiau ir apmąstyčiau, kaip Tu viską matančia akimi apžiūrėjai mano kryžių, prieš jį man skirdamas, kaip Tu jį matavai … [Skaityti toliau…]