Ligonių maldos


MALDA UŽ MIRŠTANČIUS

Maloningasis Jėzau, sielų mylėtojau, meldžiu Tave dėl Tavo Švenčiausiosios Širdies agonijos ir Tavo nekaltosios Motinos sopulių, nuplauk savo Krauju viso pasaulio nusidėjėlius, kurie dabar kenčia agoniją ir šiandien numirs. Amen. V. Jėzaus Širdie, kentusi agoniją. R. Pasigailėk mirštančių!


MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

O mano garbingiausias Kūrėjau, prašau Tave didžiausios iš visų malonių – šventos mirties. Nesvarbu, kad iki šiol piktnaudžiavau gyvenimu, kurį man davei – suteik malonę jį užbaigti Tavo šventojoje meilėje. Leisk man numirti kaip šventieji patriarchai, palikti šį ašarų klonį…


GEROS MIRTIES MALDA

Jėzau, Marija, Juozapai, atiduodu jums savo širdį ir sielą! Jėzau, Marija, Juozapai, būkite šalia manęs mano paskutinėje agonijoje! Jėzau, Marija, Juozapai, leiskite man iškvėpti savo dvasią ir pasilikti ramybėje su jumis!


MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ UŽ MIRŠTANČIUS

Garbingasis šventasis Juozapai, kuris girdėjai pirmuosius Kūdikėlio Jėzaus žodžius, šluostei pirmąsias Jo ašaras, matei iš Jo kūno tekant pirmuosius kraujo lašus, išgirsk dabar mirštančiųjų dejones, nušluostyk jų ašaras ir nuplauk jų sielas Atpirkėjo Jėzaus Kraujyje. Tu, kuris gelbėjai Kūdikėlį Jėzų…


ŠV. VINCENTO FERERO MALDA PRAŠANT GEROS MIRTIES

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu nenori, kad kas nors pražūtų. Tau visuomet meldžiamės, turėdami pasigailėjimo viltį, nes savo šventomis ir palaimintomis lūpomis esi pasakęs: „Ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu“ (Jn 14, 13). Prašau Tavęs, Viešpatie, dėl Tavo šventojo…


ŠV. MECHTILDOS MALDA

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl Tavo didžios galios, kurią Tau suteikė dangiškojo Tėvo visagalybė, prašau Tave, padėk man mirties valandą ir nuvyk šalin mano piktąjį priešą. O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl to dieviško pažinimo ir išminties, kuria Tave…


MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

Marija, be dėmės pradėtoji, melski už mus, bėgančius pas Tave! Nusidėjėlių Globėja, mirštančiųjų Motina, neapleisk mūsų iškeliavimo valandą, bet duok mums tobulą gailestį, nuoširdžią atgailą ir mūsų nuodėmių atleidimą, padėk vertai priimti šventąjį Viatiką ir sustiprinimą Paskutinio patepimo sakramentu, kad…


PRAŠYMAS LAIMINGOS MIRTIES

Dieviškasis Jėzau, įsikūnijęs Dievo Sūnau! Kad mus išgelbėtum, Tu panorėjai gimti tvarte, gyvenai skurde, varge ir kančiose, o po to numirei baisiuose skausmuose ant kryžiaus. Meldžiu Tave, mano mirties valandą tark savo dieviškajam Tėvui: Tėve, atleisk jam! Tark savo mylimajai…


ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO MALDA

Dieve, mano Tėve, Tavo amžinoji išmintis išrinko man šį kryžių, kurį dabar turiu nešti. Jis sunkiai slegia mane. Atleisk, jei nešdamas jį dejuoju! Aš per mažai mąstau Tavo mintimis, kurios taip skiriasi nuo žmonių galvojimo. Jei žinočiau ir apmąstyčiau, kaip…