ŠEIMOS PAAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

O Mergele Marija, šiandien mes aukojame savo namus ir visus, kurie juose gyvena, Tavo Nekaltajai Širdžiai. Tegu mūsų namai būna kaip namelis Nazarete – taikos ir paprastos laimės buveinė, tegul juose būna vykdoma Dievo valia, daromi artimo meilės darbai ir viešpatauja pasitikėjimas dieviškąja Apvaizda. Rūpinkis visais mūsų šeimos nariais, padėk jiems visada gyventi krikščioniškai. Apsiausk … [Skaityti toliau…]

MALDA Į DIEVO MOTINĄ UŽ PAGONIŲ MISIJAS

Meilingoji Marija, nusidėjėlių Gynėja, išgirsk mūsų maldas ir išprašyk savo Sūnų, kad visagalis Dievas pašalintų nuo pagonių širdžių nedorumą, kad jie, palikę savo stabus, atsiverstų į gyvąjį ir tikrąjį Dievą bei vienatinį jo Sūnų, mūsų Dievą ir Viešpatį. V. Tebus sugėdinti visi, garbinantys statulas. R. Ir visi šlovinantys savo stabus. Melskimės. Dieve, Tu nori, kad … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ PAGONIŲ MISIJAS

Pasigailėk mūsų, visų žmonių Dieve, pažvelk į mus ir duok tautoms, kurios Tavęs neieško, Tavo baimės, kad suprastų, jog nėra kito Dievo be Tavęs ir imtų skelbti Tavo didingus darbus. Pagreitink laiką ir atsimink pabaigą, kad jos pasakotų apie Tavo stebuklus ir Tavęs bijotų visi žemės pakraščiai. V. Šlovink, visa žeme. R. Tarnauk Viešpačiui su … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ PAKLYDĖLIŲ ATSIVERTIMĄ

Viešpatie Jėzau, maloningasis pasaulio Išganytojau, nuolankiai meldžiame Tave dėl Tavo švenčiausiosios Širdies, kad visos paklydusios avys atsiverstų į Tave, jų sielų Ganytoją ir Vyskupą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ UŽ RUSIJOS ATSIVERTIMĄ

Mieliausioji, gailestingoji, šventoji Terese! Padėk mūsų broliams Rusijoje! Jie jau taip ilgai kenčia žiaurų krikščionių persekiojimą. Išmelsk jiems ištvermės tikėjime, augimo meilėje Dievui ir artimui, pasitikėjimo šventąja Dievo Motina. Atsiųsk jiems šventų kunigų, kad jie atlygintų įžeidimus ir šventvagystes, padarytas prieš Švenčiausiąjį Sakramentą. Tegu vėl jaunimo tarpe suklesti angeliškas tyrumas ir krikščioniškos dorybės. Duok, kad … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ ERETIKŲ ATSIVERTIMĄ

Mergele galingoji, kuri viena sunaikinai visas erezijas visoje žemėje, išvaduok krikščioniškąjį pasaulį nuo velnio žabangų ir pažvelk į sielas, apgautas velnio klasta, kad jos atmestų bet kokį eretišką iškrypimą, kad klystančiųjų širdys atsipeikėtų ir grįžtų į katalikų tikėjimo vienybę. Išmelsk to mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas gyvena ir viešpatauja su Dievu … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ ERETIKŲ IR SCHIZMATIKŲ ATSIVERTIMĄ

Marija, gailestingumo Motina, nusidėjėlių Gynėja, mes meldžiame Tave, pažvelk meilingai į vargšus eretikus ir schizmatikus! Tu esi Išminties Sostas. Apšviesk jų protą! Jis vis dar apgaubtas nežinojimo tamsos ir nuodėmių. Padėk, kad jie aiškiai suprastų, jog šventoji Katalikų Bažnyčia yra vienintelė tikroji Jėzaus Kristaus Bažnyčia, už kurios ribų negalima rasti nei šventumo, nei išganymo. Pašauk … [Skaityti toliau…]

ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO MALDA UŽ PAGONIŲ ATSIVERTIMĄ

Amžinasis Dieve, visų daiktų Kūrėjau, pažvelk į pagonių sielas! Tu jas sutvėrei, sukūrei jas pagal savo paveikslą ir panašumą. Prisimink, kad Jėzus, Tavo Sūnus, dėl jų išganymo kentėjo baisiausią mirtį. Viešpatie, meldžiu Tave, daugiau neleisk, kad Tavo Sūnus būtų netikėlių niekinamas. Tesuminkština Tavo širdį šventųjų maldos, taip pat Bažnyčios, Tavo švenčiausiojo Sūnaus Sužadėtinės, malda. Prisimink … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ, MISIJŲ GLOBĖJĄ

O garbingoji mergele Terese, tave Jėzaus Kristaus vikaras žemėje pakėlė dangiškąja misijų globėja, todėl misionieriai tave išpažįsta ir tavęs šaukiasi kaip savo globėjos. Su didžiausiu širdies užsidegimu bėgame prie tavęs, kad į savo ypatingą globą priimtum tas didžiadvasiškas sielas, kurios, pilnos Dievo dvasios, liepsnodamos karšta meile Jėzui Kristui ir artimui, laisva valia palikusios tėvynę ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ UŽ MISIJAS

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese! Tu esi pelnytai paskelbta viso pasaulio katalikiškų misijų globėja. Prisimink, kad dar gyvendama žemėje tu karštai troškai pastatyti Jėzaus Kristaus kryžių visuose žemės pakraščiuose, o Evangeliją skelbti iki laikų pabaigos. Mes prašome tave, padėk, kaip kad žadėjai, kunigams, misionieriams ir visai Bažnyčiai. Amen.