MALDA Į DIEVO MOTINĄ UŽ PAGONIŲ MISIJAS

Meilingoji Marija, nusidėjėlių Gynėja, išgirsk mūsų maldas ir išprašyk savo Sūnų, kad visagalis Dievas pašalintų nuo pagonių širdžių nedorumą, kad jie, palikę savo stabus, atsiverstų į gyvąjį ir tikrąjį Dievą bei vienatinį jo Sūnų, mūsų Dievą ir Viešpatį.

V. Tebus sugėdinti visi, garbinantys statulas. R. Ir visi šlovinantys savo stabus.

Melskimės. Dieve, Tu nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Meldžiame, pasiųsk darbininkų į Tavo pjūtį ir leisk jiems su pasitikėjimu skelbti Tavo žodį, kad Tavo mokymas plistų ir būtų suprastas, kad visos tautos pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per mažių amžius. R. Amen.