TĖVŲ MALDA UŽ VAIKUS

Viešpatie Dieve, Tu pašaukei mus į santuoką ir teikeisi padaryti ją vaisingą. Tu džiugini mūsų kilnų luomą, kuriam esame skirti, tam tikru Tavo paties vaisingumo paveikslu. Mes karšta širdimi pavedame Tau mūsų mylimus vaikus, skiriame juos Tavo tėviškai globai ir visagalei apsaugai, kad jie nuolat augtų Tavo šventojoje baimėje, gyventų tikrai krikščionišką gyvenimą ir ne … [Skaityti toliau…]

SUTUOKTINIŲ MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, visų širdžių Karaliau ir širdie, gyvenk ir karaliauk mūsų širdyse savo malone, kad mes vienas kitą mylėtume tikra ir skaisčia meile, kaip Tu pamilai Tavo nesuteptą Sužadėtinę Bažnyčią ir save už ją atidavei. Suteik mums tą meilę vienas kitam ir krikščionišką atlaidumą, kuris Tau taip labai patinka, taip pat kantrybę pakenčiant vienas … [Skaityti toliau…]

VAIKO MALDA

Meilingasis Jėzau, Tu būdamas vaikas Nazarete buvai paklusnus Marijai ir Juozapui ir palikai vaikams nuostabų meilės ir paklusnumo tėvams bei tobulos pagarbos visiems žmonėms pavyzdį. Nuolankiai maldauju, padaryk, kad visuomet ir visuose dalykuose stengčiausi žvelgti į Tave, kad augdamas metais, augčiau ir malone bei meile Tau. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

MALDA PRAŠANT DIEVO PALAIMOS NAMAMS

Viešpatie, meldžiame, aplankyk šiuos namus ir toli nugink nuo jų visas priešo klastas. Tavo šventieji angelai tegyvena juose ir tesaugo mūsų ramybę, o Tavo palaiminimas tebūna visados su mumis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MALDA UŽ BROLIUS IR SESERIS

Mano Dieve, dėkoju Tau, kad man davei brolių ir seserų. Dėkoju ir meldžiu už juos – išlaikyk mūsų tarpe meilę ir sutarimą. Leisk, kad vienas kitą suprastume ir sunkiomis valandomis neštume vienas kitam paguodą. Saugok mus nuo barnių, nesantarvės, pavydo. Apglobk mus visus savo palaiminimu, kad vienas kitam duotume gerą pavyzdį ir teiktume paguodą savo … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ TĖVUS

Dieve, Tu įsakei gerbti ir mylėti savo gimdytojus. Išklausyk mano maldą – suteik mano tėveliams kūno ir sielos sveikatos, sėkmės darbuose, kantrybės varguose, ramybės čia, žemėje, ir amžinąją laimę dangaus karalystėje. Tegul mylinti jų širdis moko mane gyvenimo išminties. Tegul lyg angelų sargų balsas veda mane tiesiu keliu. Tegu rengia mane Tavo paskirtiems uždaviniams. Atleisk, … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ VAIKUS

Viešpatie Dieve, Tu pašaukei mus į santuoką ir palaiminai mus, duodamas vaikų. Tame šventame luome, į kurį mus paskyrei, Tu suteikei mums tam tikrą dalį Tavo kuriančioje galioje. Mes skiriame Tau savo mylimus vaikus, patikime juos Tavo tėviškai apsaugai ir Tavo niekada nesibaigiančiai globai. Duok, kad jie nuolat augtų Tavo šventoje baimėje, kad jie gyventų … [Skaityti toliau…]

SUTUOKTINIŲ MALDA

Gėrio ir gailestingumo Dieve, Tavo tėviškai globai mes patikime mūsų šeimą, mūsų namus ir visa, kas mums priklauso. Viską atiduodame Tavo meilei. Gausiai dovanok mūsų namams savo palaimos, kaip šventuosius Nazareto namus palaiminai savo buvimu. Visų pirma, atitolink nuo jų nuodėmę. Tik Tu vienas juose viešpatauk savo įstatymu, savo šventąja meile, ugdydamas kiekvieną krikščionišką dorybę. … [Skaityti toliau…]

PASIAUKOJIMO ŠVENTAJAI ŠEIMAI AKTAS

Jėzau Kristau, mūsų mylimasis Išganytojau, Tu esi iš dangaus atsiųstas, kad apšviestum pasaulį savuoju mokymu ir pavyzdžiu. Didžiąją savo gyvenimo dalį Tu norėjai praleisti vargingame Nazareto namelyje, paklusdamas Marijai ir Juozapui, ir taip pašventinai tą šeimą, kuri visoms krikščioniškoms šeimoms tapo pavyzdžiu. Maloningai priimk ir mūsų šeimą, kuri dabar Tau visiškai pasiaukoja. Saugok ir išlaikyk … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. ŠEIMĄ

Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, savo nenusakomomis dorybėmis ir kasdieninio gyvenimo pavyzdžiu Tu pašventinai Šeimą, kurią šioje žemėje išsirinkai. Pažvelk maloningai ir į mūsų šeimą, kuri, suklupusi prie Tavo kojų, maldauja malonės. Prisimink, kad ši šeima priklauso Tau, nes ji ypatingu būdu pasiaukojo Tavo garbei. Maloningai ją apsaugok, gelbėk ją nuo visų pavojų, padėk jai varguose … [Skaityti toliau…]