MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ

Atmink, tyrasis Mergelės Marijos Sužadėtini, meilusis mano Globėjau, šventasis Juozapai, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupinas, ir aš skubu prie tavęs ir visiškai tau save pavedu. Meldžiu tave, kuris buvai laikomas Išganytojo tėvu, nepaniekink mano žodžių, bet maloningai išklausyk. Amen.

ŠV. PIJAUS X MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ, DARBININKŲ PAVYZDĮ

Garbingasis šventasis Juozapai, visų dirbančiųjų pavyzdy! Išmelsk man malonę dirbti atgailos dvasia, kad taip atsiteisčiau už daugybę savo nuodėmių; dirbti sąžiningai ir labiau žiūrėti savo pareigų vykdymo nei asmeninių polinkių; dirbti su dėkingumu ir džiaugsmu, laikydamas garbe savo darbu panaudoti ir ugdyti iš Dievo gautas dovanas; dirbti tvarkingai, ramiai, santūriai ir kantriai, niekada nebėgant nuo … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ANGELĄ, KURIS STIPRINO JĖZŲ ALYVŲ SODE

Sveikinu tave, šventasis angele, kuris stiprinai mano Viešpatį Jėzų jo agonijoje. Su tavimi šlovinu Švenčiausiąją Trejybę, kuri išsirinko tave iš visų šventųjų angelų, kad paremtum ir stiprintum Tą, kuris yra visų prispaustųjų rėmėjas ir stiprintojas. Dėl garbės, kuri tau teko, ir dėl paklusnumo, nuolankumo ir meilės, su kuria pagelbėjai šventajai mano Išganytojo Jėzaus žmogystei, kai … [Skaityti toliau…]

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

Kilnusis mano sielos Sarge, švytintis gražiajame danguje lyg švelni ir tyra ugnis, netoli amžinojo sosto! Tu dėl manęs ateini į šią žemę ir apšvieti mane savo šviesa. Puikusis angele, tu tapai mano broliu, mano draugu ir guodėju. Žinodamas mano didelį silpnumą, tu vedi mane už rankos. Matau, kaip švelniai tu pašalini akmenis man iš kelio. … [Skaityti toliau…]

ŠV. GERTRŪDOS MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

Šventasis Dievo Angele, Dievo paskirtas mano apsaugai, aš dėkoju tau už visas geradarybes, kurias tu kada nors suteikei mano kūnui ir sielai. Aš giriu ir šlovinu tave, nes tu mane vargšą taip ištikimai sergsti ir mane gini nuo visų priešo antpuolių. Tebūna palaiminta toji valanda, kai tu buvai duotas mano apsaugai ir paskirtas mano Gynėju … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ GABRIELIŲ

O Dievo stiprybe, šventasis Gabrieliau, tu paskelbei Mergelei Marijai viengimio Dievo Sūnaus įsikūnijimą. Aš šlovinu ir garbinu tave, išrinktoji Dvasia, ir nuolankiai prašau, kad būtum mano užtarėjas pas Jėzų Kristų, mūsų Išganytoją, ir jo Švenčiausiąją Motiną. Teikis visuose suspaudimuose mane guosti ir stiprinti, kad niekuomet nebūčiau įveiktas pagundų ir neįžeisčiau savojo Dievo nuodėme. Amen.