MALDA Į NEKALTĄJĄ MARIJOS ŠIRDĮ UŽ NUSIDĖJĖLIŲ ATSIVERTIMĄ

Maloningoji Marija, nusidėjėlių Gynėja, meldžiu Tave per Tavosios užuojautos pilnos Širdies skausmus ir Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus mirtį, išprašyk nuoširdų atsivertimą visiems pasaulio nusidėjėliams, ypač tiems, kurie papiktinimais ir klaidingu mokymu kitus veda į nuodėmę. Amen. Užjaučiančioji Marijos Širdie, padėk nusidėjėliams!

KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO MALDA UŽ NETIKINČIUS

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu ant kryžiaus meldei: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!“ Ir šiandien mūsų tarpe yra daug tokių: jie nežino to, ką jie privalo žinoti, arba užmiršo tai, ką kažkada žinojo. Jie neigia Dievo buvimą, bet jie nežino, ką daro. Jie juokiasi iš dangaus džiaugsmų ir pragaro kančių, bet jie nežino, … [Skaityti toliau…]

MALDA AŠTUONDIENIUI UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ

Visi tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegu ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs (Jn 17, 21). V. Aš tau sakau: tu esi Petras. R. Ir ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu esi savo apaštalams pasakęs: „Aš … [Skaityti toliau…]

ŠV. KLEMENSO MARIJOS HOFBAUERIO MALDA UŽ TIKĖJIMO IŠSAUGOJIMĄ

Dieviškasis Išganytojau! Gal jau tikrai atėjo ta baisioji valanda, kai teliks mažai krikščionių, išsaugojusių tikėjimo dvasią? Valanda, kai sukils Tavo pyktis ir nebeteksim Tavo apsaugos? Ar mūsų nuodėmės, ar Tavo vaikų blogas gyvenimo būdas jau dabar neatšaukiamai skatina Tave parodyti teisingumą? Tu esi mūsų tikėjimo įsteigėjas ir pagrindėjas. Liūdnomis širdimis, nuolankūs ir prislėgti meldžiame Tave: … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ VIENUOLIŲ ORDINUS IR KONGREGACIJAS

Dieve, Tu savo išmintingu gerumu ir nuostabia apvaizda įsteigei savo Bažnyčioje vienuolių ordinus ir kongregacijas, kad, sekdami angelų hierarchijomis ir chorais, jie darbuotųsi, su įkarščiu skleisdami Tavo kultą, Tavo vardo garbę ir Tavo meilę, kad kiekvienas ypatingu būdu tarnautų Tau, aukštintų šventąją Bažnyčią ir dirbtų sielų išganymui. Išsaugok ir atnaujink jų dvasią, pradinį tikslą ir … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ SAVO PAŠAUKIMUI NEIŠTIKIMUS KUNIGUS

Dieviškasis Išganytojau Jėzau Kristau, Tu esi gerasis Ganytojas, atidavęs savo gyvybę už savąsias avis. Būk geras piemuo ypač nelaimingiems, pasiklydusiems kunigams. Tu paskyrei juos savo liaudies vadais, bet jie sulaužė savo šventimų įžadus ir tapo neištikimi savo kilniam pašaukimui. Dovanok šiems didžiausiems vargšams visą savo rūpestį, su kuriuo Tu ieškai savo paklydusių avelių. Paliesk jų … [Skaityti toliau…]

MALDA PRAŠANT PAŠAUKIMŲ

Jėzau, gerasis Ganytojau, Tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigei Bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti Tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame Tave, atsiųsk darbininkų į savo vynuogyną! Pasiųsk savo Bažnyčiai vertų kunigų! Atsiųsk brolių ir seserų vienuolių! Duok, kad visi, kuriuos Tu prieš amžius išsirinkai savo tarnybai, paklustų Tavajam … [Skaityti toliau…]

MALDA PAŠAUKIMAMS Į KUNIGYSTĘ IŠMELSTI

Jėzau Kristau, savo gailestinga meile Tu patyrei viską, ką išgyvena nelaiminga žmonija. Tu paskyrei angelus savo pasiuntiniais ir liepsnas savo tarnais (Ps 103, 4). Atsiųsk tautai, kuri yra Tavo ir nori Tavo būti, kunigų ir aprenk juos teisingumu Tavo pamaldžiųjų džiaugsmui (Ps 131, 9). Tu juk pažįsti žmonių širdis. Apšviesk jų protus, kad jie aiškiai … [Skaityti toliau…]

MALDA PRAŠANT GERŲ KUNIGŲ

O Dieve, visų tikinčiųjų ganytojau ir mokytojau, norėdamas išsaugoti ir paskleisti savo Bažnyčią visoje žemėje, Tu įsteigei kunigystę. Apaštalams ir jų įpėdiniams Tu paliepei: „Derlius didelis, bet darbininkų maža. Melskite Viešpatį, kad jis atsiųstų į savo lauką darbininkų“. Štai, nuolankiai einame pas Tave ir karštai meldžiame, atsiųsk vertų kunigų savo šventajai Bažnyčiai! Pažadink krikščionių šeimose … [Skaityti toliau…]

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA UŽ KUNIGUS

O Jėzau, amžinasis Aukščiausiasis Kunige, saugok savąjį kunigą savo Švenčiausios Širdies prieglobstyje, kur jam niekas negalėtų pakenkti. Išsaugok nuo suteršimo jo pateptas rankas, kurios kasdien liečia Tavo šventąjį Kūną. Išsaugok tyrumą lūpų, paraudusių nuo Tavo brangiausiojo Kraujo. Išlaikyk tyrą ir nesuteptą žemės purvu jo širdį, pažymėtą didžiu Tavo šlovingosios kunigystės ženklu. Ugdyk jo meilę ir … [Skaityti toliau…]