MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ UŽ RUSIJOS ATSIVERTIMĄ

Mieliausioji, gailestingoji, šventoji Terese! Padėk mūsų broliams Rusijoje! Jie jau taip ilgai kenčia žiaurų krikščionių persekiojimą. Išmelsk jiems ištvermės tikėjime, augimo meilėje Dievui ir artimui, pasitikėjimo šventąja Dievo Motina. Atsiųsk jiems šventų kunigų, kad jie atlygintų įžeidimus ir šventvagystes, padarytas prieš Švenčiausiąjį Sakramentą. Tegu vėl jaunimo tarpe suklesti angeliškas tyrumas ir krikščioniškos dorybės. Duok, kad ši garbinga tauta išsilaisvintų iš bet kokios vergovės, kad ji pati sugrįžtų į vieną kaimenę, kurią mūsų prisikėlęs Išganytojas visiškai ir pilnai patikėjo šventajam Petrui ir jo įpėdiniams, kad ji, vienybėje su šventąja Katalikų Bažnyčia, džiaugsmingai šlovintų Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Amen.