ŠV. PETRO KANIZIJAUS MALDA UŽ VYSKUPUS

Visagali amžinasis Dieve, savo šventosios Bažnyčios vedimui ir tikėjimo vienybės išlaikymui Tu paskyrei vyskupus, apaštalų įpėdinius, sielų sergėtojus bei gynėjus. Meldžiam Tave, išliek jiems savo malonės pilnatvę, kad jie visuomet būtų geri ganytojai, kad vaisingai dirbtų Tavo garbei ir mūsų išganymui, kad žodžiu ir pavyzdingu uolumu tobulai vykdytų visas jiems pavestas pareigas. Tegul jie saugo … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ VYSKUPUS

Amžinasis Ganytojau Jėzau Kristau, pripildyk Šventosios Dvasios malonių mūsų vyskupijos ganytoją ir visus vyskupus, kad jie būtų ganytojai pagal Tavo Širdį. Padėk jiems visą laiką gyventi ir dirbti savo aukštam pašaukimui, kad nieko kito netrokštų ir nieko kito nebijotų, kaip tik Tavęs. O kai ateisi visų teisti, leisk mums būti jų džiaugsmu, o jiems – … [Skaityti toliau…]

ŠV. KOTRYNOS SIENIETĖS MALDA UŽ POPIEŽIŲ

Aukščiausias ir didingiausias Dieve, aš nusidėjau ir nesu verta Tavęs maldauti, bet Tu gali padaryti mane mažiau nevertą. Nubausk, Viešpatie, mane už nuodėmes ir neatsižvelk į mano menkumą. Iš Tavęs gavau savo kūną, Tau jį grąžinu ir skiriu. Štai mano asmuo ir mano kraujas – smūgiuok, griauk, paversk mano kaulus į dulkes, bet suteik tai, … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ POPIEŽIŲ IR BAŽNYČIĄ

Jėzau Kristau, Tu įsteigei žemėje savąją Katalikų Bažnyčią, kad joje gyventum ir užbaigtum savo išganymo darbą. Tu paskyrei ją Tavosios tiesos sergėtoja ir Tavo malonių dalintoja. Tu nori, kad ji būtų didelė Dievo vaikų bendrija, vieninga, šventa, išplitusi ligi pat žemės pakraščių. Tu davei savo Bažnyčiai neįveikiamą uolą, kai savo apaštalų galvai kalbėjai: „Tu esi … [Skaityti toliau…]

TRYS POP. INOCENTO III MALDOS Į VISUS ŠVENTUOSIUS UŽ BAŽNYČIOS APGYNIMĄ IR TAIKĄ

I. Apgink mus nuo visų sielos ir kūno pavojų, meldžiame, Viešpatie, bei užtariant Švenčiausiajai ir šlovingajai Mergelei, Dievo Gimdytojai Marijai, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui, šventajam N. bei visiems šventiesiems, suteik mums išganymą ir taiką, kad sunaikinus visus priešingumus ir klaidas, Tavo Bažnyčia Tau tarnautų saugioje laisvėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. II. Išklausyk … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. DVASIĄ UŽ BAŽNYČIĄ

O Tvėrėja Šventoji Dvasia, maloningai padėk Katalikų Bažnyčiai, savo galia iš aukštybių ją sutvirtink ir sustiprink priešų puolimo akivaizdoje. Savo meile ir malone atnaujink Tavo pateptųjų vaikų dvasią, kad jie Tavyje šlovintų Tėvą ir jo viengimį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

MALDA Į ŠV. DOMINYKĄ

I. Garbingas šventasis Dominykai, tu buvai apsimarinimo ir skaistumo pavyzdys, tu baudei savo nekaltą kūną plakimu, pasninkais ir budėjimu, tu išlaikei nepažeistą savo skaistybės leliją. Išmelsk mums malonės daryti kilniaširdišką atgailą ir išlaikyti nesuteptą mūsų kūno ir širdies tyrumą. „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“ II. O didis šventasis, tu liepsnodamas dieviška meile radai … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. TOMĄ, FILOSOFŲ IR TEOLOGŲ GLOBĖJĄ

Angeliškasis mokytojau, šventasis Tomai, teologų kunigaikšti ir filosofų pavyzdy, nuostabusis krikščioniškojo pasaulio papuošale ir Bažnyčios šviesa, visų katalikų besimokančiųjų dangiškasis globėjau! Tu mokei išminties be prasimanymų ir ja dalinaisi be pavydo. Melski už mus pačią Išmintį, Dievo Sūnų, kad atėjus pas mus išminties Dvasiai, protu suvoktume tai, ko mokei, kad sekdami vykdytume tavo darbus ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į JĖZŲ KRISTŲ PER ŠV. BENEDIKTO NUOPELNUS

Nuolankiai meldžiu Tavo gerumą, švelnusis Jėzau, kad dėl šventojo Benedikto, švenčiausiojo Tavo išpažinėjo nuopelnų ir užtarimo mano širdies tamsybes apšviestum dangiškos išminties šviesa, teiktumeisi nukreipti mano sielą į aukštybes, sukurti manyje šventus jausmus ir tyrą širdį, padidinti teisingus troškimus, išmokyti tobulų darbų, sutvirtinti mane ir pagelbėti man Tavo šventojoje tarnyboje. Tegul Tavo neapsakomas gerumas suteikia, … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ PAULIŲ

Garbingas šventasis Pauliau, tu buvai krikščionių vardo persekiotojas, bet tapai uoliausiu apaštalu ir, norėdamas Jėzaus, mūsų dieviškojo Išganytojo, pažinimą nunešti į tolimiausius žemės kampelius, džiugiai kentėjai kalėjimą, plakimus, užmėtymą akmenimis, laivo sudužimą ir visokiausius persekiojimus, o gyvenimą baigei praliedamas savo kraują iki paskutinio lašo. Suteik mums malonę priimti kaip Dievo gailestingumo dovaną mūsų silpnumą, kentėjimus … [Skaityti toliau…]