MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ, MISIJŲ GLOBĖJĄ

O garbingoji mergele Terese, tave Jėzaus Kristaus vikaras žemėje pakėlė dangiškąja misijų globėja, todėl misionieriai tave išpažįsta ir tavęs šaukiasi kaip savo globėjos. Su didžiausiu širdies užsidegimu bėgame prie tavęs, kad į savo ypatingą globą priimtum tas didžiadvasiškas sielas, kurios, pilnos Dievo dvasios, liepsnodamos karšta meile Jėzui Kristui ir artimui, laisva valia palikusios tėvynę ir šeimą, vyriškai paniekinusios bet kokias aukas, sunkiausius darbus, nesuskaitomus pavojus, persekiojimus ir net pačią mirtį, kuri gali lengvai iš jų kilti, vien džiaugiasi, kad gali kentėti ar net mirti dėl Jėzaus Kristaus vardo. Jie leidžiasi į tolimus ir laukinius kraštus, kad juose gyvenančioms tautoms noriai paskelbtų tą atpirkimo darbą, kurią netgi jų sieloms atliko Jėzus Kristus.

Tu, šiame ašarų klonyje plačiai atvėrusi savo mergaitišką širdį, su ypatinga meile sekei šiuos tikėjimo stipruolius ir didvyrius, už jų gerovę skyrei Dievui karštas maldas, pakentei žiaurius skausmus ir dideles kančias, kad Dievas, pasaulio Išganytojas, teiktųsi juos palaikyti jų šventoje ir sunkioje tarnystėje. Dabar, danguje vainikuota didesne garbe, iš arti grožėdamasi Jėzumi, kurį labai mylėjai ir iš kurio gavai meilės atsaką, teikis melstis už juos ir juos užtarti. Dėl Tavo ypatingos pagalbos jie siekia pas Jėzų atvesti nesuskaitomas sielas, kurios, nors jau atpirktos jo Brangiausiuoju Krauju, bet dar tūno tamsybėse ir mirties šešėlyje, valdomos velnio. Šis jų troškimas yra nuolatinis, todėl tam, kad jį įgyvendintų, išmelsk jiems daugiau malonių ir šventumo – jo vis labiau reikia, kad tokia apaštalinė tarnyba būtų veiksminga. Palaikyk juos tokiuose varguose, paguosk skausmuose, padėk tokiame neturte ir išmelsk Dievą ypatingą palaiminimą jų naudai, kuris padėtų jų darbui ir padarytų jį vaisingą, nes jis su tokiu širdies karščiu ir pasiaukojimu vykdomas Kristaus karalystei žemėje plėsti.

Šlovingoji mergele Terese, dangiškoji misijų globėja, išgirsk mus!