MALDA UŽ PAGONIŲ MISIJAS

Pasigailėk mūsų, visų žmonių Dieve, pažvelk į mus ir duok tautoms, kurios Tavęs neieško, Tavo baimės, kad suprastų, jog nėra kito Dievo be Tavęs ir imtų skelbti Tavo didingus darbus. Pagreitink laiką ir atsimink pabaigą, kad jos pasakotų apie Tavo stebuklus ir Tavęs bijotų visi žemės pakraščiai.

V. Šlovink, visa žeme. R. Tarnauk Viešpačiui su džiaugsmu.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu visuomet ieškai ne nusidėjėlių mirties, bet gyvenimo. Maloningai priimk mūsų maldą ir išvaduok juos nuo stabų garbinimo, sutelk juos savo šventajai Bažnyčiai, Tavo vardo šlovei ir garbei. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.