Kitos maldos

MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ PETRĄ

Garbingas šventasis Petrai, tu už savo gyvą ir didžiadvasį tikėjimą, gilų ir nuoširdų nuolankumą ir už tavo liepsnojančią meilę buvai Jėzaus Kristaus apdovanotas ypatingomis privilegijomis, o ypač vadovavimu kitiems apaštalams ir primatu visai Bažnyčiai, kurios kertiniu akmeniu tu tapai. Išmelsk…


MALDA Į ŠV. JONĄ KRIKŠTYTOJĄ

I. Garbingas šventasis Jonai Krikštytojau, didžiausias pranašas tarp gimusiųjų iš moters (Lk 7, 28), nors tu buvai pašventintas dar motinos įsčiose ir gyvenai labiausiai nekaltą gyvenimą, vis tiek savo valia pasitraukei į dykumą, kad ten pasišvęstum griežtos atgailos vykdymui. Išmelsk…


MALDA Į ŠV. JURGĮ, ANTRĄJĮ LIETUVOS GLOBĖJĄ

Šventasis Jurgi, didysis Bažnyčios kankiny, kareivių, ūkininkų ir visų prislėgtųjų galingas Globėjau, kuris nepaprasta krikščioniška drąsa, ištverme ir teisingumu, savo dvasios stiprybe ir gailestingumu sužavėjai tautas, užtark mus, nuolankiai tave prašome, pas visagalį Dievą, išmelsk mums malonę, kad drąsiai nugalėdami…


MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ

Šventoji Terese, mažoji Jėzaus gėlele, globok ir užtark mus! Tavo gyvenimas rodo, jog šventumas yra vertingesnis dalykas, negu visa pasaulio teikiama pagarba; jog dorybė yra daug brangesnė, negu visi pasaulio turtai; kad didžiausias gėris, kurį mes galime palikti žmonėms, –…


MALDA Į ŠV. ANTANĄ PRAŠANT PAGALBOS

Nuostabusis šventasis Antanai, išgarsėjęs savo šlovingais stebuklais, Tu turėjai laimės paimti į savo rankas mūsų pagirtąjį Viešpatį vaikelio pavidalu. Gauk man dėl Jo dosnumo šią malonę, kurios trokštu visa širdimi. Tu buvai toks gailestingas vargšams nusidėjėliams. Nežiūrėk, kad man, kuris…


MALDA Į ŠV. ANTANĄ PADUVIETĮ

Šventasis Antanai, visų nelaimingųjų viltie ir paguoda, ligonių gydytojau ir vargstančiųjų suramintojau, maloniai pažvelk ir į mus. Galingu savo užtarimu išprašyk iš Dievo mums reikalingų malonių, kad visu savo gyvenimu jam patiktume ir būtume jo saugomi nuo visokių nelaimių. Šventasis…


MALDA Į ŠV. KAZIMIERĄ

Šventasis Kazimierai, didis dangaus Karalienės, Švenčiausiosios Marijos garbintojau, daug kartų parodęs ypatingą globą savo Tėvynei, teikis, meldžiame, ją globoti ir visuose reikaluose jai padėti. Išganytojo nuopelnų ir Švenčiausiosios Motinos Marijos užtarimo remiamas, išmelski iš Viešpaties malonę, kad mūsų širdyse suliepsnotų…


MALDA Į ŠV. PIJŲ X

O šventasis popiežiau Pijau, tu esi ištikimas Viešpaties tarnas, nuolankus ir atsidavęs dieviškojo Mokytojo mokinys. Visi matė tavyje Kristaus kaimenės ganytoją ir liūdnomis, ir džiugiomis dienomis, visuose varguose ir rūpesčiuose. Atkreipk savo žvilgsnį į mus, suklupusius prieš tavo kūno relikvijas….


PASIAUKOJIMAS ŠV. JUOZAPUI

Šlovingasis šventasis Juozapai! Tu buvai Dievo išrinktas Jėzaus globėju, tyriausiu nepaliestos Mergelės Marijos sužadėtiniu ir šventosios Šeimos galva. Kristaus įpėdinio tu buvai paskelbtas Viešpaties įsteigtos Bažnyčios dangiškuoju Globėju ir Gynėju. Su didžiausiu pasitikėjimu šiandien meldžiu tave: uoliai gink visą kovojančią…


ŠV. BERNARDINO SIENIEČIO MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ

Prisimink mus, šventasis Juozapai, ir savo malda užtark pas savo globotinį Sūnų. Padaryk, kad mums maloninga būtų ir Švenčiausioji Mergelė, tavo Sužadėtinė, Motina tojo, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per nesibaigiančius amžių amžius. Amen.