ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO PASIAUKOJIMAS ŠVČ. TREJYBEI

Aš pavedu ir paaukoju Dievui visa, kas yra manyje: savo atmintį ir savo veiksmus Dievui Tėvui, savo protą ir žodžius Dievui Sūnui, savo valią ir mintis Dievui Šventajai Dvasiai, savo širdį, kūną, liežuvį, visas savo jusles ir visus rūpesčius šventajai Jėzaus Kristaus žmogystei, „nes jis leidosi išduodamas į nedorėlių rankas ir iškentė kryžiaus kančias“ Amen.

ŠV. PRANCIŠKAUS MALDA

Tegul ugningos ir saldžios kaip medus Tavo meilės galybė atpratina, meldžiu, Viešpatie, mano širdį nuo visko, kas yra po dangumi, kad galėčiau numirti iš meilės Tavo meilei, kuris teikeisi numirti iš meilės mano meilei.

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO TĖVE MŪSŲ PARAFRAZĖ

Tėve mūsų: Švenčiausiasis mūsų Kūrėjau ir Atpirkėjau, mūsų Išganytojau ir Guodėjau. Kuris esi danguje: savo angeluose ir šventuosiuose. Tu juos apšvieti, kad jie galėtų pažinti, nes esi, Viešpatie, šviesa. Tu juos uždegi, kad jie galėtų mylėti, nes esi, Viešpatie, meilė. Tu nuolat gyveni juose ir pripildai palaimos, kad jie galėtų būti laimingi, nes Tu, Viešpatie, … [Skaityti toliau…]

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO MALDA

Aukščiausiasis, šlovingasis Dieve, apšviesk mano širdies tamsumas ir duok man teisingą tikėjimą, tvirtą viltį ir tobulą meilę, supratimą ir pažinimą, Viešpatie, kad vykdyčiau Tavo šventus ir teisius įsakymus. Amen.

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO „SESERS SAULĖS GIESMĖ“

Aukščiausiasis Visagali, gerasis Viešpatie, Tau visa garbė, šlovė ir gyrius! Iš Tavęs – visa palaima. Tau vienam, Aukščiausiasis, visa priklauso, Ir joks mirtingasis Tavo vardo nėra vertas ištarti. Tegarbina Tave, o Viešpatie, visi tavieji kūriniai, Ypač puikioji sesė Saulė, Kuria teiki mums dienos šviesą; Kokia graži jinai ir spinduliuojanti, Ji primena Tave, Aukščiausiasis. Garbinkim Tave, … [Skaityti toliau…]

ŠV. METODIJAUS MALDA MERGELEI MARIJAI

Be dėmės Mergele, kaip žėrinti aušra Tu patekėjai šiam pasauliui. Tu atnešei mums šlovės Saulę, per Tave buvo išsklaidyta siaubinga naktis, kuri gaubė žemę. Tu įveikei tirono galią, nugalėjai mirtį ir pragarą. Tu panaikinai priešiškumą, kuris žmogų skyrė nuo Dievo. Tu užtikrinai mums taiką, pagydei sielos ligas šventumo malone. Tu apšvietei pasaulį spindinčiu tiesos švytėjimu. … [Skaityti toliau…]

ŠV. MARIJOS MAGDALENOS DE PAZZI MALDA Į ŠV. DVASIĄ

Ateik, Šventoji Dvasia! Ateik, vieninga su Tėvu, Žodžiui patinkanti! Tu, tiesos Dvasia, esi šventųjų atlygis, sielų atgaiva, šviesa tamsybėse, varguolių turtas, mylinčiųjų lobis, alkstančių pasotinimas, klajojančių paguoda. Tu esi ta, kurioje slypi visi turtai. Ateik Tu, kuri nužengei į Mariją ir padarei, kad Žodis priimtų kūną, savo malone nuveik mumyse tą patį, ką tame kūne … [Skaityti toliau…]

ŠV. MARGARITOS MARIJOS ALAKOK MALDA Į DIEVĄ TĖVĄ

Amžinasis Tėve, aš aukoju Tau tą begalinį atlyginimą, kurį Jėzus nusidėjėlių vardu Tavo teisingumui paaukojo ant kryžiaus medžio. Prašau Tave, kad jo Brangiausiojo Kraujo nuopelnai padėtų visoms nusikaltusioms sieloms, kurioms nuodėmė atnešė mirtį. Duok, kad jos prisikeltų malonės gyvenimui ir amžinai Tave šlovintų. Amžinasis Tėve, aš aukoju Tau dieviškosios Jėzaus Širdies meilės ugnį kaip atgailą … [Skaityti toliau…]

ŠV. LUIZOS DE MARILLAC PASIAUKOJIMAS MARIJAI

Švenčiausioji Mergele, aš tikiu ir išpažįstu Tavo šventąjį ir nekaltąjį, tyrą ir be dėmės Prasidėjimą, o tyriausioji Mergele! Per savo mergaitišką nekaltybę, savo Nekaltąjį Prasidėjimą, savo šlovingą Dievo Motinos titulą išprašyk man iš savo brangiojo Sūnaus nusižeminimo, artimo meilės, didelio širdies, kūno ir proto tyrumo, šventos ištvermės gerame iki galo, pamaldumo dovanos, gero gyvenimo ir … [Skaityti toliau…]

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA Norėdama kiekvieną akimirką gyventi tobuloje meilėje, aš aukoju save kaip deginamąją auką Tavo gailestingajai meilei. Aš prašau Tave, padaryk mane vis tobulesnę, leisk į mano sielą tekėti be galo švelnios meilės srovei, trykštančiai iš Tavęs. Mano Dieve, padaryk mane Tavosios meilės kankine! Šis meilės skausmas tepadaro mane vertą artintis prie … [Skaityti toliau…]