MALDA UŽ ERETIKŲ IR SCHIZMATIKŲ ATSIVERTIMĄ

Marija, gailestingumo Motina, nusidėjėlių Gynėja, mes meldžiame Tave, pažvelk meilingai į vargšus eretikus ir schizmatikus! Tu esi Išminties Sostas. Apšviesk jų protą! Jis vis dar apgaubtas nežinojimo tamsos ir nuodėmių. Padėk, kad jie aiškiai suprastų, jog šventoji Katalikų Bažnyčia yra vienintelė tikroji Jėzaus Kristaus Bažnyčia, už kurios ribų negalima rasti nei šventumo, nei išganymo. Pašauk juos į savo kaimenės vienybę, išmelsk jiems malonės, kad jie priimtų visas mūsų šventojo tikėjimo tiesas ir paklustų Romos popiežiui, Jėzaus Kristaus vietininkui žemėje. Duok, kad jie netrukus su mumis susivienytų šventais dieviškos meilės ryšiais, kad būtų viena kaimenė ir vienas Ganytojas ir kad visi per amžius Tavo garbei, šlovingoji Karaliene, galėtų džiūgaudami giedoti: džiaukis Mergele Marija, Tu viena sunaikinai visas erezijas visame pasaulyje. Amen.