MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ NELAIMĖJE

Gerasis Juozapai, dar niekas nėra veltui tavęs šaukęsis! Tavo rankos visada atvertos tiems, kurie nelaimėje bėga pas Tave. Gailestingai pažvelk į mano didelį vargą! Tu viską žinai, tu matai, kokį sunkų išbandymą aš kenčiu ir kokios kartybės pilna mano širdis. Žinau, aš nusipelniau šio kentėjimo, šio sunkaus kryžiaus savo nuodėme. Gailiuosi dėl savo nuodėmių iš … [Skaityti toliau…]

ŠV. GERTRŪDOS MALDA KENČIANT PAGUNDAS

Meilingasis Tėve, palaimink mane šventojo kryžiaus ženklu, kad būčiau apsaugota nuo piktojo priešo puolimų, nuolat apsupta Tavo gailestingumo. Mano sielos Gelbėtojau, mano prieglobsti sunkiomis dienomis! Užstok mane nuo visų nuodėmės vilionių ir laikyk priešais mane savo tvirtąjį skydą! Tu pats būk šalia manęs, kai esu gundoma. Mano viltie, gelbėk mane nuo pavojų kūnui ir sielai … [Skaityti toliau…]

ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA PRAŠANT PAMALDUMO

Suteik man, gailestingasis Dieve, karštai trokšti, išmintingai ieškoti, teisingai pažinti ir tobulai įvykdyti, kas Tau patinka, Tavojo Vardo šlovei ir garbei. Nustatyk, mano Dieve, mano pašaukimą ir leisk žinoti, ko nori, kad aš daryčiau; duok viską deramai atlikti, kaip naudingiau mano sielai. Duok man, Viešpatie, mano Dieve, nesuklupti sėkmėje ir nesėkmėje, kad neišpuikčiau, kai sekasi, … [Skaityti toliau…]

GRĮŽUSIŲ PILIGRIMŲ PALAIMINIMAS

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę. Ant. Štai * taip bus palaimintas žmogus, kuris bijo Viešpaties. Laimingi visi, kurie bijo Viešpaties, * kurie vaikščioja jo keliais. Tu valgysi iš savo rankų darbo, * laimingas būsi ir tau seksis. Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis * tavo namų viduje. Tavo … [Skaityti toliau…]

PALAIMINIMAS Į ŠV. VIETAS KELIAUJANTIEMS PILIGRIMAMS

Ant. Ramiu * ir sėkmingu keliu teveda jus visagalis ir gailestingasis Viešpats, o angelas Rapolas telydi jus kelionėje, kad ramiai, saugiai ir džiaugsmingai sugrįžtumėte pas savuosius. + Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, * kad aplankė savo tautą ir ją atpirko. Ir iškėlė mūsų išganymo ragą * savo tarno Dovydo namuose. Kaip yra sakęs šventųjų lūpomis, * … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ TĖVYNĘ IR TAIKĄ

V. Viešpatie, globok mūsų Tėvynę. R. Ir išklausyk mus, kai Tavęs šaukiamės. V. Siųsk mums, Viešpatie, savo pagalbą. R. Ir maloningai mus saugok. V. Tebūna taika mūsų miestams ir kaimams. R. O mūsų namams ramybė. V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia. V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia. … [Skaityti toliau…]

DIDVYRIŠKAS MEILĖS AKTAS

Dangiškasis Tėve! Vienydamasis su Jėzaus ir Marijos nuopelnais, aš aukoju Tau už vargšes vėles skaistykloje visus savo gyvenimo nuopelningus darbus, taip pat visus darbus, kurie bus paaukoti už mane po mano mirties. Šiuos darbus aš perduodu į Nekaltosios Mergelės Marijos rankas, kad ji pritaikytų juos toms sieloms, kurias jos išmintis ir motiniška meilė pirmiausiai nori … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ MIRUSIUS TĖVUS

Dieve, Tu įsakei mums gerbti savo tėvą ir motiną. Maloningai pasigailėk mano tėvo ir motinos vėlių, atleisk mano ir jų nuodėmes (arba mano tėvo vėlės ir atleisk jo nuodėmes, arba mano motinos vėlės ir atleisk jos nuodėmes) ir leisk jiems (arba jam, arba jai) kartu su manimi regėti amžinosios šlovės džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ MIRUSIUS

Meilingasis Jėzau, nuolankiai prašau Tavęs: paaukok savo amžinajam Tėvui už vargšes vėles skaistykloje tą Brangiausiąjį Kraują, kuris tekėjo iš Tavo garbingojo Kūno žaizdų, taip pat savąją agoniją ir mirtį. Sopulingoji Mergele Marija, ir Tu primink amžinajam Tėvui savo mylimojo Sūnaus kančias, visus vaitojimus, ašaras ir baisų skausmą, kurį iškentėjai jį nukryžiuojant. Dėl jūsų nuopelnų vėlės, … [Skaityti toliau…]

MALDA Į DIEVO MOTINĄ

Švenčiausioji Marija, didi Užtarėja, Tavo motiniška meilė priglaudžia visas sielas, atpirktas Tavo Sūnaus Jėzaus Krauju. Liūdesio prisipildo mūsų širdys, kai pagalvojame apie savo mirtį. Tačiau mes visiškai pasitikime Tavo užtarimu ir einame pas Tave, kilnioji Karaliene! Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime. Marija, daugybė vėlių … [Skaityti toliau…]