Maldos


No Image

ŠV. PRANCIŠKAUS MALDA

Tegul ugningos ir saldžios kaip medus Tavo meilės galybė atpratina, meldžiu, Viešpatie, mano širdį nuo visko, kas yra po dangumi, kad galėčiau numirti iš meilės Tavo meilei, kuris teikeisi numirti iš meilės mano meilei.


No Image

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO TĖVE MŪSŲ PARAFRAZĖ

Tėve mūsų: Švenčiausiasis mūsų Kūrėjau ir Atpirkėjau, mūsų Išganytojau ir Guodėjau. Kuris esi danguje: savo angeluose ir šventuosiuose. Tu juos apšvieti, kad jie galėtų pažinti, nes esi, Viešpatie, šviesa. Tu juos uždegi, kad jie galėtų…


No Image

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO MALDA

Aukščiausiasis, šlovingasis Dieve, apšviesk mano širdies tamsumas ir duok man teisingą tikėjimą, tvirtą viltį ir tobulą meilę, supratimą ir pažinimą, Viešpatie, kad vykdyčiau Tavo šventus ir teisius įsakymus. Amen.


No Image

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO „SESERS SAULĖS GIESMĖ“

Aukščiausiasis Visagali, gerasis Viešpatie, Tau visa garbė, šlovė ir gyrius! Iš Tavęs – visa palaima. Tau vienam, Aukščiausiasis, visa priklauso, Ir joks mirtingasis Tavo vardo nėra vertas ištarti. Tegarbina Tave, o Viešpatie, visi tavieji kūriniai,…


No Image

ŠV. METODIJAUS MALDA MERGELEI MARIJAI

Be dėmės Mergele, kaip žėrinti aušra Tu patekėjai šiam pasauliui. Tu atnešei mums šlovės Saulę, per Tave buvo išsklaidyta siaubinga naktis, kuri gaubė žemę. Tu įveikei tirono galią, nugalėjai mirtį ir pragarą. Tu panaikinai priešiškumą,…


No Image

ŠV. MARIJOS MAGDALENOS DE PAZZI MALDA Į ŠV. DVASIĄ

Ateik, Šventoji Dvasia! Ateik, vieninga su Tėvu, Žodžiui patinkanti! Tu, tiesos Dvasia, esi šventųjų atlygis, sielų atgaiva, šviesa tamsybėse, varguolių turtas, mylinčiųjų lobis, alkstančių pasotinimas, klajojančių paguoda. Tu esi ta, kurioje slypi visi turtai. Ateik…


No Image

ŠV. MARGARITOS MARIJOS ALAKOK MALDA Į DIEVĄ TĖVĄ

Amžinasis Tėve, aš aukoju Tau tą begalinį atlyginimą, kurį Jėzus nusidėjėlių vardu Tavo teisingumui paaukojo ant kryžiaus medžio. Prašau Tave, kad jo Brangiausiojo Kraujo nuopelnai padėtų visoms nusikaltusioms sieloms, kurioms nuodėmė atnešė mirtį. Duok, kad…


No Image

ŠV. LUIZOS DE MARILLAC PASIAUKOJIMAS MARIJAI

Švenčiausioji Mergele, aš tikiu ir išpažįstu Tavo šventąjį ir nekaltąjį, tyrą ir be dėmės Prasidėjimą, o tyriausioji Mergele! Per savo mergaitišką nekaltybę, savo Nekaltąjį Prasidėjimą, savo šlovingą Dievo Motinos titulą išprašyk man iš savo brangiojo…


No Image

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA Norėdama kiekvieną akimirką gyventi tobuloje meilėje, aš aukoju save kaip deginamąją auką Tavo gailestingajai meilei. Aš prašau Tave, padaryk mane vis tobulesnę, leisk į mano sielą tekėti be galo švelnios…