ŠV. MARIJOS MAGDALENOS DE PAZZI MALDA Į ŠV. DVASIĄ

Ateik, Šventoji Dvasia! Ateik, vieninga su Tėvu, Žodžiui patinkanti! Tu, tiesos Dvasia, esi šventųjų atlygis, sielų atgaiva, šviesa tamsybėse, varguolių turtas, mylinčiųjų lobis, alkstančių pasotinimas, klajojančių paguoda. Tu esi ta, kurioje slypi visi turtai.

Ateik Tu, kuri nužengei į Mariją ir padarei, kad Žodis priimtų kūną, savo malone nuveik mumyse tą patį, ką tame kūne nuveikei malone ir prigimtimi.

Ateik Tu, kuri maitini kiekvieną skaisčią mintį. Tu esi visokio romumo šaltinis, bet kokio tyrumo viršūnė.

Ateik į mus ir nutolink nuo mūsų visas kliūtis, kad mes patys nenutoltume nuo Tavęs. Amen.