MALDA Į ŠV. KAZIMIERĄ

Šventasis Kazimierai, didis dangaus Karalienės, Švenčiausiosios Marijos garbintojau, daug kartų parodęs ypatingą globą savo Tėvynei, teikis, meldžiame, ją globoti ir visuose reikaluose jai padėti. Išganytojo nuopelnų ir Švenčiausiosios Motinos Marijos užtarimo remiamas, išmelski iš Viešpaties malonę, kad mūsų širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė, kad mūsų jaunimas suprastų skaistaus ir doro gyvenimo grožį ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. PIJŲ X

O šventasis popiežiau Pijau, tu esi ištikimas Viešpaties tarnas, nuolankus ir atsidavęs dieviškojo Mokytojo mokinys. Visi matė tavyje Kristaus kaimenės ganytoją ir liūdnomis, ir džiugiomis dienomis, visuose varguose ir rūpesčiuose. Atkreipk savo žvilgsnį į mus, suklupusius prieš tavo kūno relikvijas. Vargingas laikas, kuriame mes gyvename, sunki našta, kurios jis reikalauja iš mūsų. Tavo ganytojiškam rūpesčiui … [Skaityti toliau…]

PASIAUKOJIMAS ŠV. JUOZAPUI

Šlovingasis šventasis Juozapai! Tu buvai Dievo išrinktas Jėzaus globėju, tyriausiu nepaliestos Mergelės Marijos sužadėtiniu ir šventosios Šeimos galva. Kristaus įpėdinio tu buvai paskelbtas Viešpaties įsteigtos Bažnyčios dangiškuoju Globėju ir Gynėju. Su didžiausiu pasitikėjimu šiandien meldžiu tave: uoliai gink visą kovojančią Bažnyčią! Savo tėviška meile ypač globok Šventąjį Tėvą, visus vyskupus ir kunigus, esančius vienybėje su … [Skaityti toliau…]

ŠV. BERNARDINO SIENIEČIO MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ

Prisimink mus, šventasis Juozapai, ir savo malda užtark pas savo globotinį Sūnų. Padaryk, kad mums maloninga būtų ir Švenčiausioji Mergelė, tavo Sužadėtinė, Motina tojo, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per nesibaigiančius amžių amžius. Amen.

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ

Atmink, tyrasis Mergelės Marijos Sužadėtini, meilusis mano Globėjau, šventasis Juozapai, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupinas, ir aš skubu prie tavęs ir visiškai tau save pavedu. Meldžiu tave, kuris buvai laikomas Išganytojo tėvu, nepaniekink mano žodžių, bet maloningai išklausyk. Amen.

ŠV. PIJAUS X MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ, DARBININKŲ PAVYZDĮ

Garbingasis šventasis Juozapai, visų dirbančiųjų pavyzdy! Išmelsk man malonę dirbti atgailos dvasia, kad taip atsiteisčiau už daugybę savo nuodėmių; dirbti sąžiningai ir labiau žiūrėti savo pareigų vykdymo nei asmeninių polinkių; dirbti su dėkingumu ir džiaugsmu, laikydamas garbe savo darbu panaudoti ir ugdyti iš Dievo gautas dovanas; dirbti tvarkingai, ramiai, santūriai ir kantriai, niekada nebėgant nuo … [Skaityti toliau…]

Žegnojimasis

Vardan Dievo Tėvo, * ir Sūnaus, * ir Šventosios Dvasios. Amen.

MALDA Į ANGELĄ, KURIS STIPRINO JĖZŲ ALYVŲ SODE

Sveikinu tave, šventasis angele, kuris stiprinai mano Viešpatį Jėzų jo agonijoje. Su tavimi šlovinu Švenčiausiąją Trejybę, kuri išsirinko tave iš visų šventųjų angelų, kad paremtum ir stiprintum Tą, kuris yra visų prispaustųjų rėmėjas ir stiprintojas. Dėl garbės, kuri tau teko, ir dėl paklusnumo, nuolankumo ir meilės, su kuria pagelbėjai šventajai mano Išganytojo Jėzaus žmogystei, kai … [Skaityti toliau…]

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

Kilnusis mano sielos Sarge, švytintis gražiajame danguje lyg švelni ir tyra ugnis, netoli amžinojo sosto! Tu dėl manęs ateini į šią žemę ir apšvieti mane savo šviesa. Puikusis angele, tu tapai mano broliu, mano draugu ir guodėju. Žinodamas mano didelį silpnumą, tu vedi mane už rankos. Matau, kaip švelniai tu pašalini akmenis man iš kelio. … [Skaityti toliau…]

ŠV. GERTRŪDOS MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

Šventasis Dievo Angele, Dievo paskirtas mano apsaugai, aš dėkoju tau už visas geradarybes, kurias tu kada nors suteikei mano kūnui ir sielai. Aš giriu ir šlovinu tave, nes tu mane vargšą taip ištikimai sergsti ir mane gini nuo visų priešo antpuolių. Tebūna palaiminta toji valanda, kai tu buvai duotas mano apsaugai ir paskirtas mano Gynėju … [Skaityti toliau…]