POPIEŽIAUS PIJAUS XII MALDA Į IŠAUKŠTINTĄJĄ DIEVO MOTINĄ JOS ĖMIMO Į DANGŲ DOGMATIZAVIMO PROGA

Nekaltoji Mergele, Dievo ir žmonių Motina! Visomis savo tikėjimo jėgomis mes išpažįstame, jog Tu buvai su kūnu ir siela šlovingai paimta į dangų, kur Tave visi angelų chorai ir šventųjų minios garbina kaip karalienę. Ir mes jungiamės prie jų, garbindami ir šlovindami Viešpatį, kuris Tave išaukštino virš visų kūrinių, ir teikdami Tau mūsų pamaldų atsidavimą … [Skaityti toliau…]

Pirmoji šv. Brigitos malda

Pirmoji malda O Jėzau Kristau, Tave mylintiems esi amžina saldybė, visokią laimę ir troškimus pranokstantis džiugesys. Tu esi nusidėjėlių išganytojas ir mylėtojas, prisipažinęs, jog Tavo džiaugsmas yra būti su žmonių vaikais, ir laikų gale dėl žmogaus pats tapęs žmogumi. Prisimink visus svarstymus ir gilų sielvartą, kurį iškentei žmogaus kūne, kai ėmė artėti išganingos Kančios metas, … [Skaityti toliau…]

Penktoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, amžinosios šviesos atspindy, atmink tą sielvartą, kai skaidrioje savo didybės šviesoje pamatei išrinktumą gerųjų, išganytų Tavo kančios nuopelnais, ir atmestinumą blogųjų, pasmerktų dėl savo nusikaltimų. Prašau Tave dėl Tavo bedugnio gailestingumo, kuriuo tada pagailėjai mūsų, pražuvusių ir viltį praradusių nusidėjėlių, ir kurį nukryžiuotas parodei plėšikui, kai jam tarei: „Dar šiandien būsi su manimi … [Skaityti toliau…]

PENKIŲ VIEŠPATIES ŽAIZDŲ PAGARBINIMAS

V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti. V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu kartu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, su visais angelais ir dangaus šventaisiais šventą … [Skaityti toliau…]

Paskutinė šv. Brigitos malda

O Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, priimk šias maldas su ta viską pranokstančia meile, dėl kurios iškentei visas Tavo švenčiausiojo Kūno žaizdas. Pasigailėk manęs, savo tarno, bei visų nusidėjėlių, ir visiems tikintiesiems, gyviems ir mirusiems, duok gailestingumą, malonę, atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

PASIAUKOJIMAS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI

Mano mylimiausias Jėzau, šiandien iš naujo ir visiškai pasiaukoju Tavo dieviškajai Širdžiai. Aukoju Tau savo kūną ir jo pojūčius, savo sielą su visomis jos jėgomis – visą save. Aukoju Tau visas savo mintis, žodžius ir darbus, visus savo kentėjimus ir vargus, visas savo viltis, paguodas ir džiaugsmus. Ypač pašvenčiu Tau šią varganą savo širdį, kad … [Skaityti toliau…]

PAL. HENRIKO SŪZO MALDA

O meilės Sakramente, o aukščiausio maloningumo Taure! Viešpatie, kokia tai didelė dovana – priimti į savo širdį Tavo paties meilę ir būti perkeistam jos malonės. Jau nebetrokštu Tavęs regėti akimis, nes tikėjimo akis mane geriau ir tikriau paguodžia, nei bet koks supratimas protu. Kai turiu Tave, man nieko nebetrūksta ir nieko daugiau nebenoriu. Trokštu šlovinti … [Skaityti toliau…]

PADĖKA ŠVČ. TREJYBEI

Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, mes puolame ant kelių prieš Tavo dievišką didybę ir nuolankiai meldžiame mūsų nuodėmių atleidimo. I. Mes garbiname Tave, visagalis Tėve, ir dėkojame Tau iš visos širdies, kad padovanojai mums Išganytoją – Tavo dieviškąjį Sūnų Jėzų. Švenčiausiame altoriaus Sakramente jis nori su mumis pasilikti iki laikų pabaigos. Šioje tikėjimo … [Skaityti toliau…]

NUSIDĖJĖLIO MALDA MARIJAI

Dievo Motina, Švenčiausioji Marija, kaip dažnai savo nuodėmėmis jau esu nusipelnęs pragaro kančių! Nuosprendis jau galėjo būti paskelbtas, gal net man pirmąkart nusidėjus, jei savo maloningu gailestingumu nebūtum sulaikiusi dieviškojo teisingumo rankos. Tu įveikei mano širdies kietumą ir meiliai patraukei mane, kad visiškai Tavimi pasitikėčiau. Kaip dažnai turėjau nupulti, visokiems pavojams tykant mano žingsnių, jei … [Skaityti toliau…]

NOVENA PRIEŠ KALĖDAS IR KIEKVIENO MĖNESIO 25 DIENĄ

I. Amžinasis Tėve, Tavo garbei ir šlovei, mano amžinajam išgelbėjimui ir viso pasaulio išganymui aš aukoju Tau mūsų dieviškojo Atpirkėjo Gimimo paslaptį. Garbė Dievui Tėvui… II. Amžinasis Tėve, Tavo garbei ir šlovei, mano amžinajam išgelbėjimui ir viso pasaulio išganymui aš aukoju Tau sunkumus, kuriuos Švenčiausioji Mergelė ir šventasis Juozapas patyrė savo ilgoje ir vargingoje kelionėje … [Skaityti toliau…]