MARIJOS PAŠLOVINIMAS

O Švenčiausioji Mergele Marija, kas galėtų teisingai Tau atsilyginti padėkos ir šlovės giesme, Tau, kuri savo ypatingu sutikimu atėjai į pagalbą pražuvusiam pasauliui? Kokį gyrių Tau gali suteikti trapi žmonių giminė, kuri vien dėl Tavo rūpesčio rado kelią iš nelaisvės? Todėl priimk šią padėką, kad ir kokia menka, kad ir kaip neatitinkanti Tavo nuopelnų ji … [Skaityti toliau…]

MARIJOS DVYLIKOS ŽVAIGŽDŽIŲ VAINIKAS

Šlovinkime Švenčiausiąją Trejybę ir dėkokime jai, kuri apreiškė mums Mergelę Mariją, apsigobusią saule, su mėnuliu po kojų ir paslaptingu dvylikos žvaigždžių vainiku ant galvos. R. Šlovinkime ir dėkokime jai per visus amžius. Amen. Šlovinkime Dievą Tėvą ir dėkokime jam, nes jis Mariją išsirinko savo dukterimi. R. Amen. Tėve mūsų… 1. Garbė Dievui Tėvui, kuris paskyrė … [Skaityti toliau…]

MALDA VIEŠPAČIUI JĖZUI

Jėzau, ateinu pas Tave. Tu esi Kelias, kuriuo trokštu keliauti. Noriu vykdyti Tavo įsakymus ir Tavo mokymą, sekti Tavo pavyzdžiu. Noriu žengti paklusnumo, savęs išsižadėjimo ir aukos keliu, nes tai kelias, kuris veda pas Tave, į dangų. Jėzau, Tu esi Tiesa. Tu esi tikroji šviesa, apšviečianti kiekvieną žmogų, atėjusį į šį pasaulį. Tikiu į Tave, … [Skaityti toliau…]

MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI

Ateik, Šventoji išminties Dvasia, atverk mūsų sieloms dangus paslaptis, jų begalinę didybę, galingumą ir grožį. Mokyk mus mylėti Tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus. Ateik, palaimintoji supratimo Dvasia, apšviesk mūsų mintis, kad teisingai suprastume gilias Apreiškimo tiesas ir, žemės gyvenimui pasibaigus, būtume verti gėrėtis nuostabiąja Švenčiausiosios Trejybės vienybe. Ateik, Šventoji patarimo Dvasia, … [Skaityti toliau…]

MALDA ŠVČ. TREJYBEI

Tėvo visagalybe, padėk mano trapumui ir išgelbėk mane iš vargo gelmės. Sūnaus išmintie, valdyk visas mano mintis, žodžius ir darbus. Šventosios Dvasios meile, būk visų mano sielos veiksmų pradžia, kad jie visuomet atitiktų Dievo valią. Amen.

MALDA ŠVČ. SAKRAMENTO APLANKYMUI

Nuolankiai parpuolęs ant kelių, savo siela susivienijęs su žemės tikinčiaisiais ir dangaus šventaisiais, garbinu Tave, Jėzau, tikrąjį Dievą ir Žmogų, čia esantį šventojoje Eucharistijoje. Iš sielos gelmių dėkodamas už tokią geradarybę, aš visa širdimi myliu Tave, Jėzau, be galo tobulą ir be galo vertą meilės. Suteik man malonę niekuomet ir jokiu būdu Tavęs neįžeisti, kad … [Skaityti toliau…]

MALDA PER ŠV. MIŠIŲ PAKYLĖJIMĄ

Sveika, išganingoji Auka, už mane ir visą žmoniją paaukota ant kryžiaus medžio. Sveikas, brangusis Kraujau, tekantis iš nukryžiuotojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žaizdų ir nuplaunantis viso pasaulio nuodėmes. Atmink, Viešpatie, savo kūrinį, kurį atpirkai savo brangiuoju Krauju. Amen.

MALDA MERGELEI MARIJAI

Sveika, meilingoji gailestingumo Motina, sveika, geriausia atleidžianti guodėja Marija, kas gali Tavęs nemylėti? Tu esi šviesa dvejonėse, paguoda skausmuose, prieglobstis pavojuose ir pagundose. Po Tavojo Viengimio Tu esi tikriausias išganymas, todėl šventieji myli Tave, Valdove! Meldžiu, palenk savo gerumo ausis į šio Tavo tarno, šio vargano nusidėjėlio maldas ir Tavo šventumo spinduliais išsklaidyk mano ydų … [Skaityti toliau…]

MALDA KRISTAUS MIRTIES ATMINIMUI

Stojo sutemos, kai žydai nukryžiavo Jėzų, nuo šeštos valandos iki devintos, saulei užtemus. Tėve mūsų… Apie devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ (Mt 27, 46) Tėve mūsų… Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir vėl sušuko galingu balsu: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Ir, nuleidęs galvą, atidavė … [Skaityti toliau…]

MALDA KRISTAUS AGONIJOS ATMINIMUI

Alyvų kalne Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“. (Mt 26, 38) Tėve mūsų… Jis atsiklaupęs ėmė melstis: „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“ Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. (Lk 22, 41–43) Tėve mūsų… Mirtino … [Skaityti toliau…]