ŠV. MARGARITOS MARIJOS ALAKOK MALDA Į DIEVĄ TĖVĄ

Amžinasis Tėve, aš aukoju Tau tą begalinį atlyginimą, kurį Jėzus nusidėjėlių vardu Tavo teisingumui paaukojo ant kryžiaus medžio. Prašau Tave, kad jo Brangiausiojo Kraujo nuopelnai padėtų visoms nusikaltusioms sieloms, kurioms nuodėmė atnešė mirtį. Duok, kad jos prisikeltų malonės gyvenimui ir amžinai Tave šlovintų.

Amžinasis Tėve, aš aukoju Tau dieviškosios Jėzaus Širdies meilės ugnį kaip atgailą už Tavo išrinktosios tautos šaltumą ir abejingumą. Prašau Tave, dėl tos liepsnojančios meilės, kuri jį vedė mirti, dovanok šaltoms širdims naują uolumą Tavo tarnyboje, uždek jose savo paties meilę, kad jos Tave amžinai mylėtų.

Amžinasis Tėve, aš aukoju Tau Jėzaus atsidavimą Tavo valiai ir prašau Tavęs dėl jo nuopelnų, kad Tavo malonės visada būtų ištikimai panaudotos, o Tavo šventoji valia būtų visuomet tobulai išpildyta. Amen.