MALDA Į ŠV. DOMINYKĄ

I. Garbingas šventasis Dominykai, tu buvai apsimarinimo ir skaistumo pavyzdys, tu baudei savo nekaltą kūną plakimu, pasninkais ir budėjimu, tu išlaikei nepažeistą savo skaistybės leliją. Išmelsk mums malonės daryti kilniaširdišką atgailą ir išlaikyti nesuteptą mūsų kūno ir širdies tyrumą. „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“ II. O didis šventasis, tu liepsnodamas dieviška meile radai … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. TOMĄ, FILOSOFŲ IR TEOLOGŲ GLOBĖJĄ

Angeliškasis mokytojau, šventasis Tomai, teologų kunigaikšti ir filosofų pavyzdy, nuostabusis krikščioniškojo pasaulio papuošale ir Bažnyčios šviesa, visų katalikų besimokančiųjų dangiškasis globėjau! Tu mokei išminties be prasimanymų ir ja dalinaisi be pavydo. Melski už mus pačią Išmintį, Dievo Sūnų, kad atėjus pas mus išminties Dvasiai, protu suvoktume tai, ko mokei, kad sekdami vykdytume tavo darbus ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į JĖZŲ KRISTŲ PER ŠV. BENEDIKTO NUOPELNUS

Nuolankiai meldžiu Tavo gerumą, švelnusis Jėzau, kad dėl šventojo Benedikto, švenčiausiojo Tavo išpažinėjo nuopelnų ir užtarimo mano širdies tamsybes apšviestum dangiškos išminties šviesa, teiktumeisi nukreipti mano sielą į aukštybes, sukurti manyje šventus jausmus ir tyrą širdį, padidinti teisingus troškimus, išmokyti tobulų darbų, sutvirtinti mane ir pagelbėti man Tavo šventojoje tarnyboje. Tegul Tavo neapsakomas gerumas suteikia, … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ PAULIŲ

Garbingas šventasis Pauliau, tu buvai krikščionių vardo persekiotojas, bet tapai uoliausiu apaštalu ir, norėdamas Jėzaus, mūsų dieviškojo Išganytojo, pažinimą nunešti į tolimiausius žemės kampelius, džiugiai kentėjai kalėjimą, plakimus, užmėtymą akmenimis, laivo sudužimą ir visokiausius persekiojimus, o gyvenimą baigei praliedamas savo kraują iki paskutinio lašo. Suteik mums malonę priimti kaip Dievo gailestingumo dovaną mūsų silpnumą, kentėjimus … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ PETRĄ

Garbingas šventasis Petrai, tu už savo gyvą ir didžiadvasį tikėjimą, gilų ir nuoširdų nuolankumą ir už tavo liepsnojančią meilę buvai Jėzaus Kristaus apdovanotas ypatingomis privilegijomis, o ypač vadovavimu kitiems apaštalams ir primatu visai Bažnyčiai, kurios kertiniu akmeniu tu tapai. Išmelsk mums gyvo tikėjimo malonę, kad nebijotume jį viešai išpažinti visą ir visais atvejais, net jei … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. JONĄ KRIKŠTYTOJĄ

I. Garbingas šventasis Jonai Krikštytojau, didžiausias pranašas tarp gimusiųjų iš moters (Lk 7, 28), nors tu buvai pašventintas dar motinos įsčiose ir gyvenai labiausiai nekaltą gyvenimą, vis tiek savo valia pasitraukei į dykumą, kad ten pasišvęstum griežtos atgailos vykdymui. Išmelsk mus savo Viešpatį malonės, kad būtume visiškai neprisirišę, bent savo širdyse, prie žemiškųjų gėrybių ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. JURGĮ, ANTRĄJĮ LIETUVOS GLOBĖJĄ

Šventasis Jurgi, didysis Bažnyčios kankiny, kareivių, ūkininkų ir visų prislėgtųjų galingas Globėjau, kuris nepaprasta krikščioniška drąsa, ištverme ir teisingumu, savo dvasios stiprybe ir gailestingumu sužavėjai tautas, užtark mus, nuolankiai tave prašome, pas visagalį Dievą, išmelsk mums malonę, kad drąsiai nugalėdami visus mūsų išganymo priešus, skaisčia ir tyra širdimi įtiktume galybių Viešpačiui ir apsisaugotume nuo visų … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ

Šventoji Terese, mažoji Jėzaus gėlele, globok ir užtark mus! Tavo gyvenimas rodo, jog šventumas yra vertingesnis dalykas, negu visa pasaulio teikiama pagarba; jog dorybė yra daug brangesnė, negu visi pasaulio turtai; kad didžiausias gėris, kurį mes galime palikti žmonėms, – tai pavyzdys, kaip reikia šventai gyventi. Šiame turtus, garbę ir malonumus pamėgusiame pasaulyje mums reikia … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. ANTANĄ PRAŠANT PAGALBOS

Nuostabusis šventasis Antanai, išgarsėjęs savo šlovingais stebuklais, Tu turėjai laimės paimti į savo rankas mūsų pagirtąjį Viešpatį vaikelio pavidalu. Gauk man dėl Jo dosnumo šią malonę, kurios trokštu visa širdimi. Tu buvai toks gailestingas vargšams nusidėjėliams. Nežiūrėk, kad man, kuris tavęs šaukiasi, trūksta nuopelnų, bet atmink Dievo šlovę, kuri bus vėl išaukštinta dėl tavęs, jei … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. ANTANĄ PADUVIETĮ

Šventasis Antanai, visų nelaimingųjų viltie ir paguoda, ligonių gydytojau ir vargstančiųjų suramintojau, maloniai pažvelk ir į mus. Galingu savo užtarimu išprašyk iš Dievo mums reikalingų malonių, kad visu savo gyvenimu jam patiktume ir būtume jo saugomi nuo visokių nelaimių. Šventasis Antanai, tu tūkstančiams varge padėjai, padėk ir mums mūsų reikaluose. V. Melski už mus, šventasis … [Skaityti toliau…]