ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO PASIAUKOJIMAS ŠVČ. TREJYBEI

Aš pavedu ir paaukoju Dievui visa, kas yra manyje: savo atmintį ir savo veiksmus Dievui Tėvui, savo protą ir žodžius Dievui Sūnui, savo valią ir mintis Dievui Šventajai Dvasiai, savo širdį, kūną, liežuvį, visas savo jusles ir visus rūpesčius šventajai Jėzaus Kristaus žmogystei, „nes jis leidosi išduodamas į nedorėlių rankas ir iškentė kryžiaus kančias“ Amen.