ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO TĖVE MŪSŲ PARAFRAZĖ

Tėve mūsų: Švenčiausiasis mūsų Kūrėjau ir Atpirkėjau, mūsų Išganytojau ir Guodėjau.

Kuris esi danguje: savo angeluose ir šventuosiuose. Tu juos apšvieti, kad jie galėtų pažinti, nes esi, Viešpatie, šviesa. Tu juos uždegi, kad jie galėtų mylėti, nes esi, Viešpatie, meilė. Tu nuolat gyveni juose ir pripildai palaimos, kad jie galėtų būti laimingi, nes Tu, Viešpatie, esi aukščiausias gėris, amžinas gėris, ir visa, kas gera, iš Tavęs kyla, o be Tavęs gėrio iš viso nėra.

Teesie šventas Tavo vardas: tegu mes vis labiau Tave pažįstame, idant suvoktume Tavo geradarybių dydį ir Tavo pažadų tvirtumą, Tavo didybės aukštį ir Tavo sprendimų gilumą.

Teateinie Tavo karalystė: idant Tu savo malone viešpatautumei mumyse ir įvestumei mus į savo karalystę, kur mes aiškiai Tave regėsime, tobulai Tave mylėsime, būsime laimingi bendraudami su Tavimi, amžinai Tavimi gėrėsimės.

Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje: idant mes mylėtume Tave visa širdimi, nuolat mąstydami apie Tave, visa siela, nuolat susitelkdami į Tave ir siekdami visur Tavo garbės, visomis jėgomis, atiduodami visą kūno ir sielos stiprybę ir meilę vien Tavajai meilei. Temylime savo artimus kaip save pačius, padrąsindami juos Tave mylėti, džiaugdamiesi kitų sėkme kaip savo, užjausdami juos varguose, nieko neįžeisdami ir neįskaudindami.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien: savo mylimąjį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kad primintų mums savo meilę, kad padėtų suprasti ir priimti ją ir visa, ką Jis darė, kalbėjo ar kentėjo.

Ir atleisk mums mūsų kaltes: savo beribiu gailestingumu, neapsakoma savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kančios galia ir per Švenčiausiosios Mergelės Marijos ir visų šventųjų nuopelnus bei užtarimą.

Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams: ir jeigu mes atleidžiame netobulai, padėk, Viešpatie, tai padaryti tobulai, kad mes galėtume tikrai iš meilės Tau mylėti savo priešus ir karštai melstis už juos, ne vienam neatlygindami blogiu už blogį, o vien trokšdami Tavyje tarnauti kiekvienam.

Ir neleisk mūsų gundyti: slapta ar tiesiogiai, staiga ar nenumatytai.

Bet gelbėk mus nuo pikto: dabartinio, buvusio ar būsimo. Amen.