ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA Į ŠV. JĖZAUS VEIDĄ

O Jėzau, savo baisioje kančioje Tu tapai „žmonių pajuoka ir skausmų vyru“. Aš garbinu Tavo dieviškąjį Veidą, kuriame švyti dievystės grožis ir švelnumas, kuris dėl manęs tapo „raupsuotojo“ (Iz 53, 4) veidu. Jo sudarkytuose bruožuose aš atpažįstu Tavo begalinę meilę. Aš degu troškimu Tave mylėti ir noriu prisidėti prie to, kad būtum visų žmonių mylimas. … [Skaityti toliau…]

ŠV. KOTRYNOS SIENIETĖS PADĖKA ŠVČ. TREJYBEI

O amžinoji Dievybe, o amžinoji Trejybe, kuri per sąjungą su dieviškąja prigimtimi suteikei tokią vertę Tavo viengimio Sūnaus Kraujui! Tu, amžinoji Trejybe, esi lyg gili jūra, kurioje kuo labiau ieškau, tuo daugiau randu, o kuo daugiau randu, tuo labiau Tavęs ieškau. Tu pasotini sielą, bet lyg trumpam: pamaitini sielą savojoje bedugnėje, bet ji visuomet lieka … [Skaityti toliau…]

ŠV. KOTRYNOS SIENIETĖS MALDA Į NUKRYŽIUOTĄJĮ

Nukryžiuotasis Kristau, mes buvome ta žemė, į kurią buvo įsmeigta Tavojo kryžiaus vėliava. Mes buvome indas, į kurį subėgo Tavo Kraujas, nuo kryžiaus tekėjęs ant žemės. Juk žemė negalėjo laikyti to kryžiaus, ji nebūtų sutikusi su tokia neteisybe. Ir vinys nebūtų išlaikiusios Tavęs, sužeisto ir prikalto ant kryžiaus, jei Tavęs nebūtų palaikiusi ta nenusakoma meilė, … [Skaityti toliau…]

ŠV. JONO BOSKO MALDA Į KRIKŠČIONIŲ PAGALBĄ

O Marija, galingoji Mergele, Tu esi neįveikiama ir šlovinga Bažnyčios gynėja. Tu esi nuostabioji Krikščionių Pagalba, baisi, kaip mūšiui išrikiuota armija. Tu viena sunaikinai visas erezijas visame pasaulyje. Mūsų sielvartuose, mūsų kovose ir nelaimėse, apgink mus nuo priešo galios ir mūsų mirties valandą pasiimk mūsų sielas į rojų. Amen.

ŠV. GRIGALIAUS MALDOS Į KENČIANTĮ VIEŠPATĮ

I. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, kabantį ant kryžiaus, su erškėčių vainiku ant galvos. Meldžiu Tave, tegul Tavo kryžius išgelbsti mane nuo angelo naikintojo. Amen. Tėve mūsų. Sveika, Marija. II. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, ant kryžiaus sužeistą, tulžimi ir actu girdytą. Meldžiu Tave, Tavo žaizdos tebus vaistas mano sielai. Amen. Tėve mūsų. Sveika, Marija. … [Skaityti toliau…]

ŠV. GERTRŪDOS MALDA

O meilės Dieve, Tu esi visokio gėrio pradžia ir pabaiga. Tu amžinai myli tuos, kuriuos išsirenki. Tu neatstumi nei vieno, kas atsiduoda į Tavo rankas, bet saugai jį su didžiausiu rūpesčiu. Todėl prašau Tave, pasiimk mane kaip amžiną savo nuosavybę. O meilės Dieve, Tu sutvėrei mane – sukurk mane iš naujo savo meilėje. O Meile, … [Skaityti toliau…]

ŠV. EFREMO SIRO MALDA NEKALTAI PRADĖTAJAI

O tyroji ir nekaltoji, palaimintoji Mergele, be kaltės, nepaliesta ir švenčiausia didžiojo Tavo Sūnaus, visatos Viešpaties Motina, netenkančiųjų vilties ir kaltųjų pasitikėjime, mes šloviname Tave. Garbiname Tave, malonės pilnąją, pagimdžiusią Dievą ir Žmogų. Mes puolame prieš Tave ant kelių, visi šaukiamės Tavęs ir meldžiame Tavo pagalbos. Gelbėk mus, šventoji ir nepaliestoji Mergele, nuo visų užgriūvančių … [Skaityti toliau…]

ŠV. BONAVENTŪROS MALDA Į SOPULINGĄJĄ DIEVO MOTINĄ

Sopulingoji Motina Marija! Aš liūdžiu su Tavimi dėl Tavo Sūnaus kančių, kuris dėl mūsų prakaitavo krauju, dėl mūsų buvo nuplaktas ir vainikuotas erškėčiais, už mus nešė kryžių ir vietoj mūsų buvo nukryžiuotas. O, visas Jėzaus gyvenimas buvo vienas kryžius! Ir Tu dėl savo širdingiausios meilės jam buvai prikalta prie to kryžiaus. Tavo sielą iš tiesų … [Skaityti toliau…]

ŠV. BERNARDO MALDA

Tu, o Viešpatie, esi mano viltis. Ką tik turiu daryti ar palikti, ką iškentėti ar ko trokšti, Tu, Viešpatie, visame kame esi mano viltis. Tik dėl Tavęs aš laukiu viso kito. Kas nori, tegu kelia savo nuopelnus, tegul giriasi, kad pakelia dienos sunkumus ir kaitrą, tegu kalba, kad šeštadieniais dukart pasninkauja, galiausiai tegu didžiuojasi, kad … [Skaityti toliau…]

ŠV. BENEDIKTO MALDA

Gerasis ir šventasis Tėve, teikis man dovanoti protą, kuris Tave suvoktų, jausmą, kuris Tave aprėptų. Duok sielą, kuri Tavimi skonėtųsi, meilę, kuri Tavęs ieškotų, išmintį, kuri Tave rastų, protą, kuris Tave pažintų. Duok krūtinę, kuri Tave mylėtų, širdį, kuri apie Tave mąstytų, darbus, kurie Tave išaukštintų, ausis, kurios Tavęs klausytųsi. Suteik akis, kurios Tave regėtų, … [Skaityti toliau…]