ŠV. AUGUSTINO MALDA

ŠV. AUGUSTINO MALDA Viešpatie Jėzau, kad pažinčiau save, kad pažinčiau Tave, Ir nieko netrokščiau be Tavęs. Kad nekęsčiau savęs ir mylėčiau Tave. Kad viską daryčiau dėl Tavęs. Kad žeminčiau save ir aukštinčiau Tave. Kad apie nieką negalvočiau, tik apie Tave. Kad apmarinčiau save ir gyvenčiau Tavyje. Kad visa, kas atsitinka, priimčiau iš Tavęs. Persekiok mane, … [Skaityti toliau…]

ŠV. APAŠTALO ANDRIEJAUS KRYŽIAUS PAGARBINIMAS

O gerasis kryžiau, gavęs puošnumą iš Viešpaties kūno narių! Ilgai trokštasis, rūpestingai mylėtas, be perstojo ieškotas ir galiausiai paruoštas trokštančiai sielai! Pasiimk mane iš žmonių tarpo ir grąžink mane mano Mokytojui, kad tas, kuris tavimi mane atpirko, per tave mane ir pasiimtų. Amen.

ŠV. ANZELMO MALDA

Visagale Dvasia Guodėja, maloningoji nuliūdusiųjų paguoda, persmelk mano širdies vidų savo galinga jėga. Gailestingasis Svety, apšviesk savo žėrinčia šviesa visus tamsius mano sielos pakampius. Aplankęs ją, atgaivink savo rasos gausumu tai, ką ilga sausra susilpnino ar sunaikino. Numalšink mano troškulį savo meilės srove, kad nebenorėčiau ragauti niekingų pasaulio malonumų. Išmokyk mane vykdyti Tavo valią – … [Skaityti toliau…]

ŠV. ALOYZO GONZAGOS MALDA Į ŠVČ. MERGELĘ MARIJĄ

O mano Valdove, šventoji Marija, Tavo palaimingai globai, neprilygstamai apsaugai bei Tavo gailestingumo prieglobsčiui šiandien ir mano iškeliavimo valandą pavedu savo sielą ir savo kūną. Tau skiriu visokią savo viltį ir paguodą, kiekvieną suspaudimą ir vargą, savo gyvenimą ir gyvenimo pabaigą, kad dėl Tavo švenčiausiojo užtarimo bei nuopelnų visi mano veiksmai būtų nukreipti ir sutvarkyti … [Skaityti toliau…]

ŠV. ALFONSO LIGUORIO MALDA Į VIEŠPATĮ ŠVČ. SAKRAMENTE

Mano Viešpatie Jėzau Kristau! Iš meilės žmonėms Tu dieną naktį esi šiame Sakramente. Tu lauki, šauki ir priimi su begaliniu gailesčiu ir meile visus, kurie čia aplanko Tave. Aš tikiu, kad Tu tikrai esi altoriaus Sakramente. Aš garbinu Tave iš savo niekingumo bedugnės. Aš dėkoju Tau už visas malones, kurias man suteikei, ypač už tai, … [Skaityti toliau…]

ŠV. ALFONSO LIGUORIO MALDA Į ŠVČ. M. MARIJĄ

Šventoji Marija, nekaltoji Mergele, mano Motina! Tu esi mano Viešpaties Motina, pasaulio Karalienė, Užtarėja, nusidėjėlių viltis ir prieglobstis. Šiandien ateinu pas Tave, nors esu niekingiausias iš visų. Aš garbinu Tave, didžioji Karaliene, dėkoju Tau už visas malones, kurias man suteikei, visų pirma už tai, kad apsaugojai mane nuo pragaro, kurį aš taip dažnai užsitarnavau. Aš … [Skaityti toliau…]

Šv. Alfonso Liguorio atgailos malda

O mano dieviškasis Išganytojau, matydamas tą begalinę meilę, kurią Tu duodi žmonėms šventojoje Eucharistijoje, aš nerandu žodžių išreikšti savo susižavėjimui ir galiu tik tyloje garbinti Tavo begalinį gailestingumą. Tu ateini į šį Sakramentą, kad mus apipiltum savo malonėmis ir duotum mums vis naujų savo begalinio gerumo įrodymų. Tačiau kokį dėkingumą Tau parodo tie žmonės, kuriems … [Skaityti toliau…]

Šeštoji šv. Brigitos malda

O mylimasis Karaliau, brangiausias drauge, atmink tą sielvartą, kai apnuogintas ir vargšas kabojai ant kryžiaus. Visi Tavo draugai ir pažįstami stovėjo prieš Tave, bet neradai juose jokios paguodos, tik pas savo mylimą Gimdytoją, kuri sopulinga širdimi ištikimai stovėjo šalia Tavęs, kurią atidavei savo mokiniui, sakydamas: „Moterie, štai tavo sūnus“. Meldžiu Tave, meilingiausias Jėzau, dėl to … [Skaityti toliau…]

Septintoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, neišsemiamas gerumo šaltini, iš giliausio meilės jausmo Tu ant kryžiaus tarei: „Trokštu“ žmonių giminės išganymo. Prašau Tave, uždek mūsų širdžių troškimus visiems tobulumo darbams, o kūno geidulių troškulį mumyse visiškai atšaldyk ir užgesink žemiškos meilės karštį. Amen.

PRAŠYMAS DIEVO PALAIMOS

Viešpatie, prašome Tave, savo gerumu išrišk mūsų nuodėmių pančius ir, užtariant Švenčiausiajai visuomet Mergelei, Dievo Motinai Marijai, šventajam Juozapui, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui ir visiems šventiesiems, išlaikyk mūsų, Tavo tarnų, ir mūsų namų šventumą. Visus, kurie mums artimi dėl giminystės, svainystės ar draugystės, apvalyk nuo ydų ir apšviesk dorybėmis. Suteik mums ramybės ir … [Skaityti toliau…]