Maldos

TIKĖJIMO, VILTIES, MEILĖS IR GAILESČIO AKTAI

TIKĖJIMO, VILTIES, MEILĖS IR GAILESČIO AKTAI Tikiu, Dieve, visa, ką Tu apreiškei ir per šventąją savo Bažnyčią davei mums tikėti, nes Tu, būdamas pati Tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Viešpatie, padidink mano tikėjimą! Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi,…


Tikėjimo ir garbinimo aktas

Mano Dieve! Aš tvirtai tikiu, kad Tu tikrai esi Švenčiausiame altoriaus Sakramente! Aš garbinu Tave, čia esantį, iš pačių savo širdies gelmių ir su didžiausiu nusižeminimu teikiu pagarbą Tavo šventajam buvimui. O mano siela, kokia paguoda, kad visada turi Jėzų…


ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES PASVEIKINIMAS

Sveikinu Tave, Švenčiausioji Jėzaus Širdie, gyvasis ir gyvybę teikiantis amžinojo gyvenimo šaltini, begalinis dievybės lobyne, liepsnojantis dieviškos meilės židiny! Tu esi mano poilsio vieta ir mano saugiausias prieglobstis. Mano brangiausias Išganytojau, uždek mano širdį ta degančia meile, kuria liepsnoja Tavoji…


ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES APLANKYMAS ŠVČ. SAKRAMENTE

Jėzaus Širdie Švenčiausiame Sakramente! Tu meilingai daliniesi su mumis mums tekusį ištrėmimą, aš garbinu Tave. Jėzaus Širdie Švenčiausiame Sakramente, Tu esi tokia vieniša, tokia pažeminta, tokia apleista, pamiršta ir negerbiama. Žmonės taip Tave niekina ir nenori Tavęs pažinti. Tu myli…


ŠV. VINCENTO PALOČIO MALDA NEKALTAI PRADĖTAJAI

Nekaltoji Dievo Motina, dangaus Karaliene, gailestingumo Motina, nusidėjėlių užtarėja ir prieglobsti, štai aš, apšviestas ir paskatintas malonių, kurias Tavo motiniškas gerumas man gausiai išprašė iš Dievo lobyno, dabar ir visiems laikams nutariu atiduoti į Tavo rankas savo širdį, kad ją…


ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA

Į Tave, o Dieve, gailestingumo Šaltini, kreipiuosi aš, nusidėjėlis, nes esu pilnas dėmių, o Tu gali mane apvalyti. Teisingumo Saule, apšviesk neregį! Amžinasis Gydytojau, pagydyk sužeistąjį! Karalių Karaliau, aprenk nuogą! Tarpininke tarp Dievo ir žmonių, grąžink kaltąjį vienybėn su Tavimi!…


ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA MARIJAI

O Švenčiausioji, meilingoji Mergele Marija, Dievo Motina, visokio gerumo pilnoji, aukščiausiojo Karaliaus dukra, angelų Valdove, visų tikinčiųjų Motina! Tavo meilingai globai šiandien ir per visas mano gyvenimo dienas pavedu savo kūną ir sielą, visus savo veiksmus, mintis, norus, troškimus, kalbas,…


Šv. Tomo Akviniečio malda

Mane mylintis Jėzau, pasislėpęs, bet tikrai esantis ant šio altoriaus Dieve, išklausyk mane, aš meldžiu Tave! Tegul Tavo valia būna mano valia, mano troškimas, mano meilė. Padėk man jos ieškoti, ją rasti, ją vykdyti. Parodyk man savo kelius, nurodyk takelius….


ŠV. ŠVČ. TREJYBĖS ELZBIETOS (†1906) MALDA

O mano Dieve, Trejybe, kurią aš garbinu, padėk man visai save pamiršti, kad gyvenčiau Tavyje ramiai ir taikiai, lyg mano siela jau gyventų amžinybėje. Niekas tenedrįsta trukdyti mano rimties, tegul niekas neįstengia manęs atitraukti nuo Tavęs, o mano Nesikeičiantis! Kiekviena…


ŠV. PRANCIŠKUI PRISKIRIAMA MALDA

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės tarnu, kad sėčiau meilę, kur neapykanta, atleidimą – kur neteisybės, pasitikėjimą – kur abejonės, viltį – kur nusivylimas, šviesą – kur tamsybės, džiaugsmą – kur liūdesys. O dangiškasis Viešpatie, suteik man, kad ne tiek trokščiau…