MALDA Į JĖZŲ KRISTŲ PER ŠV. BENEDIKTO NUOPELNUS

Nuolankiai meldžiu Tavo gerumą, švelnusis Jėzau, kad dėl šventojo Benedikto, švenčiausiojo Tavo išpažinėjo nuopelnų ir užtarimo mano širdies tamsybes apšviestum dangiškos išminties šviesa, teiktumeisi nukreipti mano sielą į aukštybes, sukurti manyje šventus jausmus ir tyrą širdį, padidinti teisingus troškimus, išmokyti tobulų darbų, sutvirtinti mane ir pagelbėti man Tavo šventojoje tarnyboje. Tegul Tavo neapsakomas gerumas suteikia, kad aš pagirtinai įvykdyčiau gerus sumanymus, sekdamas tą, kuris, tapęs ryškiai švytinčiu to šventojo pašaukimo pavyzdžiu, ne tik žodžiais, bet ir darbais, teisumu bei aukščiausio tobulumo dorybėmis papuošė visą Bažnyčią. Tegul aš, nuoširdžia ir tikra meile Tave mylėdamas, būsiu vertas Tau patikti šiame mirtingame kūne ir po šio gyvenimo Tavyje amžinai džiaugtis. O tu, šventasis tėve Benediktai, meilingai padėk mano trapumui pasiekti mūsų Atpirkėjo gailestingumą, kad dėl tavo vertų maldų gaučiau iš Viešpaties Dievo visišką savo visų nuodėmių, apsileidimų ir nerūpestingumų atleidimą bei tapčiau vertas amžinai danguje prisijungti prie tų, kurie ėjo tavo šventosiomis pėdomis. Suteik man tai, Jėzau Kristau, pasaulio Išganytojau, kuris būdamas Dievas gyveni ir viešpatauji per visus amžių amžius. Amen.