MALDA UŽ ERETIKŲ IR SCHIZMATIKŲ ATSIVERTIMĄ

Marija, gailestingumo Motina, nusidėjėlių Gynėja, mes meldžiame Tave, pažvelk meilingai į vargšus eretikus ir schizmatikus! Tu esi Išminties Sostas. Apšviesk jų protą! Jis vis dar apgaubtas nežinojimo tamsos ir nuodėmių. Padėk, kad jie aiškiai suprastų, jog šventoji Katalikų Bažnyčia yra vienintelė tikroji Jėzaus Kristaus Bažnyčia, už kurios ribų negalima rasti nei šventumo, nei išganymo. Pašauk … [Skaityti toliau…]

ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO MALDA UŽ PAGONIŲ ATSIVERTIMĄ

Amžinasis Dieve, visų daiktų Kūrėjau, pažvelk į pagonių sielas! Tu jas sutvėrei, sukūrei jas pagal savo paveikslą ir panašumą. Prisimink, kad Jėzus, Tavo Sūnus, dėl jų išganymo kentėjo baisiausią mirtį. Viešpatie, meldžiu Tave, daugiau neleisk, kad Tavo Sūnus būtų netikėlių niekinamas. Tesuminkština Tavo širdį šventųjų maldos, taip pat Bažnyčios, Tavo švenčiausiojo Sūnaus Sužadėtinės, malda. Prisimink … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ, MISIJŲ GLOBĖJĄ

O garbingoji mergele Terese, tave Jėzaus Kristaus vikaras žemėje pakėlė dangiškąja misijų globėja, todėl misionieriai tave išpažįsta ir tavęs šaukiasi kaip savo globėjos. Su didžiausiu širdies užsidegimu bėgame prie tavęs, kad į savo ypatingą globą priimtum tas didžiadvasiškas sielas, kurios, pilnos Dievo dvasios, liepsnodamos karšta meile Jėzui Kristui ir artimui, laisva valia palikusios tėvynę ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ UŽ MISIJAS

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese! Tu esi pelnytai paskelbta viso pasaulio katalikiškų misijų globėja. Prisimink, kad dar gyvendama žemėje tu karštai troškai pastatyti Jėzaus Kristaus kryžių visuose žemės pakraščiuose, o Evangeliją skelbti iki laikų pabaigos. Mes prašome tave, padėk, kaip kad žadėjai, kunigams, misionieriams ir visai Bažnyčiai. Amen.

MALDA Į NEKALTĄJĄ MARIJOS ŠIRDĮ UŽ NUSIDĖJĖLIŲ ATSIVERTIMĄ

Maloningoji Marija, nusidėjėlių Gynėja, meldžiu Tave per Tavosios užuojautos pilnos Širdies skausmus ir Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus mirtį, išprašyk nuoširdų atsivertimą visiems pasaulio nusidėjėliams, ypač tiems, kurie papiktinimais ir klaidingu mokymu kitus veda į nuodėmę. Amen. Užjaučiančioji Marijos Širdie, padėk nusidėjėliams!

KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO MALDA UŽ NETIKINČIUS

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu ant kryžiaus meldei: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!“ Ir šiandien mūsų tarpe yra daug tokių: jie nežino to, ką jie privalo žinoti, arba užmiršo tai, ką kažkada žinojo. Jie neigia Dievo buvimą, bet jie nežino, ką daro. Jie juokiasi iš dangaus džiaugsmų ir pragaro kančių, bet jie nežino, … [Skaityti toliau…]

MALDA AŠTUONDIENIUI UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ

Visi tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegu ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs (Jn 17, 21). V. Aš tau sakau: tu esi Petras. R. Ir ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu esi savo apaštalams pasakęs: „Aš … [Skaityti toliau…]

ŠV. KLEMENSO MARIJOS HOFBAUERIO MALDA UŽ TIKĖJIMO IŠSAUGOJIMĄ

Dieviškasis Išganytojau! Gal jau tikrai atėjo ta baisioji valanda, kai teliks mažai krikščionių, išsaugojusių tikėjimo dvasią? Valanda, kai sukils Tavo pyktis ir nebeteksim Tavo apsaugos? Ar mūsų nuodėmės, ar Tavo vaikų blogas gyvenimo būdas jau dabar neatšaukiamai skatina Tave parodyti teisingumą? Tu esi mūsų tikėjimo įsteigėjas ir pagrindėjas. Liūdnomis širdimis, nuolankūs ir prislėgti meldžiame Tave: … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ VIENUOLIŲ ORDINUS IR KONGREGACIJAS

Dieve, Tu savo išmintingu gerumu ir nuostabia apvaizda įsteigei savo Bažnyčioje vienuolių ordinus ir kongregacijas, kad, sekdami angelų hierarchijomis ir chorais, jie darbuotųsi, su įkarščiu skleisdami Tavo kultą, Tavo vardo garbę ir Tavo meilę, kad kiekvienas ypatingu būdu tarnautų Tau, aukštintų šventąją Bažnyčią ir dirbtų sielų išganymui. Išsaugok ir atnaujink jų dvasią, pradinį tikslą ir … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ SAVO PAŠAUKIMUI NEIŠTIKIMUS KUNIGUS

Dieviškasis Išganytojau Jėzau Kristau, Tu esi gerasis Ganytojas, atidavęs savo gyvybę už savąsias avis. Būk geras piemuo ypač nelaimingiems, pasiklydusiems kunigams. Tu paskyrei juos savo liaudies vadais, bet jie sulaužė savo šventimų įžadus ir tapo neištikimi savo kilniam pašaukimui. Dovanok šiems didžiausiems vargšams visą savo rūpestį, su kuriuo Tu ieškai savo paklydusių avelių. Paliesk jų … [Skaityti toliau…]