MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ PAULIŲ

Garbingas šventasis Pauliau, tu buvai krikščionių vardo persekiotojas, bet tapai uoliausiu apaštalu ir, norėdamas Jėzaus, mūsų dieviškojo Išganytojo, pažinimą nunešti į tolimiausius žemės kampelius, džiugiai kentėjai kalėjimą, plakimus, užmėtymą akmenimis, laivo sudužimą ir visokiausius persekiojimus, o gyvenimą baigei praliedamas savo kraują iki paskutinio lašo. Suteik mums malonę priimti kaip Dievo gailestingumo dovaną mūsų silpnumą, kentėjimus ir šio gyvenimo nesėkmes, kad dėl šių mūsų tremties aplinkybių nepailstume tarnauti Dievui, bet pasirodytume vis labiau atsidavę. Amen.

V. Melski už mus, šventasis apaštale Pauliau. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris pamokei daugybę tautų šventojo Pauliaus pamokslu, duok mums, meldžiame, kad gerbdami jo gimimą dangui, pajustume jo užtarimą pas Tave. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.