MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ PETRĄ

Garbingas šventasis Petrai, tu už savo gyvą ir didžiadvasį tikėjimą, gilų ir nuoširdų nuolankumą ir už tavo liepsnojančią meilę buvai Jėzaus Kristaus apdovanotas ypatingomis privilegijomis, o ypač vadovavimu kitiems apaštalams ir primatu visai Bažnyčiai, kurios kertiniu akmeniu tu tapai. Išmelsk mums gyvo tikėjimo malonę, kad nebijotume jį viešai išpažinti visą ir visais atvejais, net jei aplinkybės reikalautų pralieti kraują ir paaukoti patį gyvenimą. Taip pat gauk mums nuoširdų pasidavimą mūsų šventajai motinai Bažnyčiai. Suteik, kad mes visuomet liktume stipriai ir iš širdies susivieniję su Romos popiežiumi, kuris yra tavo tikėjimo ir valdžios įpėdinis – viena, tikra, regima Katalikų Bažnyčios galva, Bažnyčios, kuri yra ta paslaptinga arka, už kurios ribų nėra išganymo. Taip pat suteik, kad mes nuolankiai ir romiai sektume jos mokymu ir patarimais, kad būtume paklusnūs visiems jos įsakymams, kad jau čia žemėje turėtume tikrą ir nepajudinamą ramybę, o vieną dieną danguje pasiektume amžinąją laimę. Amen.

V. Melski už mus, šventasis apaštale Petrai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris šventajam Petrui suteikei dangaus karalystės raktus bei galią surišti ir išrišti, suteik, kad jo užtarimo padedami būtume išvaduoti iš mūsų nuodėmių pančių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.