MALDA PRAŠANT PAŠAUKIMŲ

Jėzau, gerasis Ganytojau, Tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigei Bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti Tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame Tave, atsiųsk darbininkų į savo vynuogyną! Pasiųsk savo Bažnyčiai vertų kunigų! Atsiųsk brolių ir seserų vienuolių! Duok, kad visi, kuriuos Tu prieš amžius išsirinkai savo tarnybai, paklustų Tavajam … [Skaityti toliau…]

MALDA PAŠAUKIMAMS Į KUNIGYSTĘ IŠMELSTI

Jėzau Kristau, savo gailestinga meile Tu patyrei viską, ką išgyvena nelaiminga žmonija. Tu paskyrei angelus savo pasiuntiniais ir liepsnas savo tarnais (Ps 103, 4). Atsiųsk tautai, kuri yra Tavo ir nori Tavo būti, kunigų ir aprenk juos teisingumu Tavo pamaldžiųjų džiaugsmui (Ps 131, 9). Tu juk pažįsti žmonių širdis. Apšviesk jų protus, kad jie aiškiai … [Skaityti toliau…]

MALDA PRAŠANT GERŲ KUNIGŲ

O Dieve, visų tikinčiųjų ganytojau ir mokytojau, norėdamas išsaugoti ir paskleisti savo Bažnyčią visoje žemėje, Tu įsteigei kunigystę. Apaštalams ir jų įpėdiniams Tu paliepei: „Derlius didelis, bet darbininkų maža. Melskite Viešpatį, kad jis atsiųstų į savo lauką darbininkų“. Štai, nuolankiai einame pas Tave ir karštai meldžiame, atsiųsk vertų kunigų savo šventajai Bažnyčiai! Pažadink krikščionių šeimose … [Skaityti toliau…]

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA UŽ KUNIGUS

O Jėzau, amžinasis Aukščiausiasis Kunige, saugok savąjį kunigą savo Švenčiausios Širdies prieglobstyje, kur jam niekas negalėtų pakenkti. Išsaugok nuo suteršimo jo pateptas rankas, kurios kasdien liečia Tavo šventąjį Kūną. Išsaugok tyrumą lūpų, paraudusių nuo Tavo brangiausiojo Kraujo. Išlaikyk tyrą ir nesuteptą žemės purvu jo širdį, pažymėtą didžiu Tavo šlovingosios kunigystės ženklu. Ugdyk jo meilę ir … [Skaityti toliau…]

ŠV. PETRO KANIZIJAUS MALDA UŽ VYSKUPUS

Visagali amžinasis Dieve, savo šventosios Bažnyčios vedimui ir tikėjimo vienybės išlaikymui Tu paskyrei vyskupus, apaštalų įpėdinius, sielų sergėtojus bei gynėjus. Meldžiam Tave, išliek jiems savo malonės pilnatvę, kad jie visuomet būtų geri ganytojai, kad vaisingai dirbtų Tavo garbei ir mūsų išganymui, kad žodžiu ir pavyzdingu uolumu tobulai vykdytų visas jiems pavestas pareigas. Tegul jie saugo … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ VYSKUPUS

Amžinasis Ganytojau Jėzau Kristau, pripildyk Šventosios Dvasios malonių mūsų vyskupijos ganytoją ir visus vyskupus, kad jie būtų ganytojai pagal Tavo Širdį. Padėk jiems visą laiką gyventi ir dirbti savo aukštam pašaukimui, kad nieko kito netrokštų ir nieko kito nebijotų, kaip tik Tavęs. O kai ateisi visų teisti, leisk mums būti jų džiaugsmu, o jiems – … [Skaityti toliau…]

ŠV. KOTRYNOS SIENIETĖS MALDA UŽ POPIEŽIŲ

Aukščiausias ir didingiausias Dieve, aš nusidėjau ir nesu verta Tavęs maldauti, bet Tu gali padaryti mane mažiau nevertą. Nubausk, Viešpatie, mane už nuodėmes ir neatsižvelk į mano menkumą. Iš Tavęs gavau savo kūną, Tau jį grąžinu ir skiriu. Štai mano asmuo ir mano kraujas – smūgiuok, griauk, paversk mano kaulus į dulkes, bet suteik tai, … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ POPIEŽIŲ IR BAŽNYČIĄ

Jėzau Kristau, Tu įsteigei žemėje savąją Katalikų Bažnyčią, kad joje gyventum ir užbaigtum savo išganymo darbą. Tu paskyrei ją Tavosios tiesos sergėtoja ir Tavo malonių dalintoja. Tu nori, kad ji būtų didelė Dievo vaikų bendrija, vieninga, šventa, išplitusi ligi pat žemės pakraščių. Tu davei savo Bažnyčiai neįveikiamą uolą, kai savo apaštalų galvai kalbėjai: „Tu esi … [Skaityti toliau…]

TRYS POP. INOCENTO III MALDOS Į VISUS ŠVENTUOSIUS UŽ BAŽNYČIOS APGYNIMĄ IR TAIKĄ

I. Apgink mus nuo visų sielos ir kūno pavojų, meldžiame, Viešpatie, bei užtariant Švenčiausiajai ir šlovingajai Mergelei, Dievo Gimdytojai Marijai, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui, šventajam N. bei visiems šventiesiems, suteik mums išganymą ir taiką, kad sunaikinus visus priešingumus ir klaidas, Tavo Bažnyčia Tau tarnautų saugioje laisvėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. II. Išklausyk … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. DVASIĄ UŽ BAŽNYČIĄ

O Tvėrėja Šventoji Dvasia, maloningai padėk Katalikų Bažnyčiai, savo galia iš aukštybių ją sutvirtink ir sustiprink priešų puolimo akivaizdoje. Savo meile ir malone atnaujink Tavo pateptųjų vaikų dvasią, kad jie Tavyje šlovintų Tėvą ir jo viengimį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.