MALDA Į ŠV. DOMINYKĄ

I. Garbingas šventasis Dominykai, tu buvai apsimarinimo ir skaistumo pavyzdys, tu baudei savo nekaltą kūną plakimu, pasninkais ir budėjimu, tu išlaikei nepažeistą savo skaistybės leliją. Išmelsk mums malonės daryti kilniaširdišką atgailą ir išlaikyti nesuteptą mūsų kūno ir širdies tyrumą.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

II. O didis šventasis, tu liepsnodamas dieviška meile radai palaimą maldoje ir glaudžioje vienybėje su Dievu. Išprašyk, kad mes būtume ištikimi savo kasdienėms maldoms, kad karštai mylėtume mūsų Viešpatį ir laikytumės jo įsakymų su vis didesne ištikimybe.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

III. Garbingas šventasis Dominykai, tu buvai pilnas uolumo dėl sielų išganymo, tu skelbei Evangeliją laiku ir nelaiku, tu įsteigei Brolių pamokslininkų ordiną, kad jis dirbtų eretikų ir vargšų nusidėjėlių atvertimui. Melski už mus, kad jis suteiktų mums nuoširdžią meilę visiems mūsų broliams ir mes galėtume savo maldomis bei gerais darbais nuolat prisidėti prie jų pašventimo ir amžinojo išganymo.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

V. Melski už mus, šventasis Dominykai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Meldžiame Tave, visagali Dieve, suteik, kad mes, kuriuos slegia mūsų nuodėmių našta, pakiltume užtariant Tavo išpažinėjui šventajam Dominykui. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.