MALDA UŽ VAIKUS

Viešpatie Dieve, Tu pašaukei mus į santuoką ir palaiminai mus, duodamas vaikų. Tame šventame luome, į kurį mus paskyrei, Tu suteikei mums tam tikrą dalį Tavo kuriančioje galioje. Mes skiriame Tau savo mylimus vaikus, patikime juos Tavo tėviškai apsaugai ir Tavo niekada nesibaigiančiai globai. Duok, kad jie nuolat augtų Tavo šventoje baimėje, kad jie gyventų … [Skaityti toliau…]

SUTUOKTINIŲ MALDA

Gėrio ir gailestingumo Dieve, Tavo tėviškai globai mes patikime mūsų šeimą, mūsų namus ir visa, kas mums priklauso. Viską atiduodame Tavo meilei. Gausiai dovanok mūsų namams savo palaimos, kaip šventuosius Nazareto namus palaiminai savo buvimu. Visų pirma, atitolink nuo jų nuodėmę. Tik Tu vienas juose viešpatauk savo įstatymu, savo šventąja meile, ugdydamas kiekvieną krikščionišką dorybę. … [Skaityti toliau…]

PASIAUKOJIMO ŠVENTAJAI ŠEIMAI AKTAS

Jėzau Kristau, mūsų mylimasis Išganytojau, Tu esi iš dangaus atsiųstas, kad apšviestum pasaulį savuoju mokymu ir pavyzdžiu. Didžiąją savo gyvenimo dalį Tu norėjai praleisti vargingame Nazareto namelyje, paklusdamas Marijai ir Juozapui, ir taip pašventinai tą šeimą, kuri visoms krikščioniškoms šeimoms tapo pavyzdžiu. Maloningai priimk ir mūsų šeimą, kuri dabar Tau visiškai pasiaukoja. Saugok ir išlaikyk … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. ŠEIMĄ

Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, savo nenusakomomis dorybėmis ir kasdieninio gyvenimo pavyzdžiu Tu pašventinai Šeimą, kurią šioje žemėje išsirinkai. Pažvelk maloningai ir į mūsų šeimą, kuri, suklupusi prie Tavo kojų, maldauja malonės. Prisimink, kad ši šeima priklauso Tau, nes ji ypatingu būdu pasiaukojo Tavo garbei. Maloningai ją apsaugok, gelbėk ją nuo visų pavojų, padėk jai varguose … [Skaityti toliau…]

ŠEIMOS PAAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

O Mergele Marija, šiandien mes aukojame savo namus ir visus, kurie juose gyvena, Tavo Nekaltajai Širdžiai. Tegu mūsų namai būna kaip namelis Nazarete – taikos ir paprastos laimės buveinė, tegul juose būna vykdoma Dievo valia, daromi artimo meilės darbai ir viešpatauja pasitikėjimas dieviškąja Apvaizda. Rūpinkis visais mūsų šeimos nariais, padėk jiems visada gyventi krikščioniškai. Apsiausk … [Skaityti toliau…]

MALDA Į DIEVO MOTINĄ UŽ PAGONIŲ MISIJAS

Meilingoji Marija, nusidėjėlių Gynėja, išgirsk mūsų maldas ir išprašyk savo Sūnų, kad visagalis Dievas pašalintų nuo pagonių širdžių nedorumą, kad jie, palikę savo stabus, atsiverstų į gyvąjį ir tikrąjį Dievą bei vienatinį jo Sūnų, mūsų Dievą ir Viešpatį. V. Tebus sugėdinti visi, garbinantys statulas. R. Ir visi šlovinantys savo stabus. Melskimės. Dieve, Tu nori, kad … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ PAGONIŲ MISIJAS

Pasigailėk mūsų, visų žmonių Dieve, pažvelk į mus ir duok tautoms, kurios Tavęs neieško, Tavo baimės, kad suprastų, jog nėra kito Dievo be Tavęs ir imtų skelbti Tavo didingus darbus. Pagreitink laiką ir atsimink pabaigą, kad jos pasakotų apie Tavo stebuklus ir Tavęs bijotų visi žemės pakraščiai. V. Šlovink, visa žeme. R. Tarnauk Viešpačiui su … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ PAKLYDĖLIŲ ATSIVERTIMĄ

Viešpatie Jėzau, maloningasis pasaulio Išganytojau, nuolankiai meldžiame Tave dėl Tavo švenčiausiosios Širdies, kad visos paklydusios avys atsiverstų į Tave, jų sielų Ganytoją ir Vyskupą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ UŽ RUSIJOS ATSIVERTIMĄ

Mieliausioji, gailestingoji, šventoji Terese! Padėk mūsų broliams Rusijoje! Jie jau taip ilgai kenčia žiaurų krikščionių persekiojimą. Išmelsk jiems ištvermės tikėjime, augimo meilėje Dievui ir artimui, pasitikėjimo šventąja Dievo Motina. Atsiųsk jiems šventų kunigų, kad jie atlygintų įžeidimus ir šventvagystes, padarytas prieš Švenčiausiąjį Sakramentą. Tegu vėl jaunimo tarpe suklesti angeliškas tyrumas ir krikščioniškos dorybės. Duok, kad … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ ERETIKŲ ATSIVERTIMĄ

Mergele galingoji, kuri viena sunaikinai visas erezijas visoje žemėje, išvaduok krikščioniškąjį pasaulį nuo velnio žabangų ir pažvelk į sielas, apgautas velnio klasta, kad jos atmestų bet kokį eretišką iškrypimą, kad klystančiųjų širdys atsipeikėtų ir grįžtų į katalikų tikėjimo vienybę. Išmelsk to mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas gyvena ir viešpatauja su Dievu … [Skaityti toliau…]