DIDVYRIŠKAS MEILĖS AKTAS

Dangiškasis Tėve! Vienydamasis su Jėzaus ir Marijos nuopelnais, aš aukoju Tau už vargšes vėles skaistykloje visus savo gyvenimo nuopelningus darbus, taip pat visus darbus, kurie bus paaukoti už mane po mano mirties. Šiuos darbus aš perduodu į Nekaltosios Mergelės Marijos rankas, kad ji pritaikytų juos toms sieloms, kurias jos išmintis ir motiniška meilė pirmiausiai nori … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ MIRUSIUS TĖVUS

Dieve, Tu įsakei mums gerbti savo tėvą ir motiną. Maloningai pasigailėk mano tėvo ir motinos vėlių, atleisk mano ir jų nuodėmes (arba mano tėvo vėlės ir atleisk jo nuodėmes, arba mano motinos vėlės ir atleisk jos nuodėmes) ir leisk jiems (arba jam, arba jai) kartu su manimi regėti amžinosios šlovės džiaugsmą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ MIRUSIUS

Meilingasis Jėzau, nuolankiai prašau Tavęs: paaukok savo amžinajam Tėvui už vargšes vėles skaistykloje tą Brangiausiąjį Kraują, kuris tekėjo iš Tavo garbingojo Kūno žaizdų, taip pat savąją agoniją ir mirtį. Sopulingoji Mergele Marija, ir Tu primink amžinajam Tėvui savo mylimojo Sūnaus kančias, visus vaitojimus, ašaras ir baisų skausmą, kurį iškentėjai jį nukryžiuojant. Dėl jūsų nuopelnų vėlės, … [Skaityti toliau…]

MALDA Į DIEVO MOTINĄ

Švenčiausioji Marija, didi Užtarėja, Tavo motiniška meilė priglaudžia visas sielas, atpirktas Tavo Sūnaus Jėzaus Krauju. Liūdesio prisipildo mūsų širdys, kai pagalvojame apie savo mirtį. Tačiau mes visiškai pasitikime Tavo užtarimu ir einame pas Tave, kilnioji Karaliene! Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime. Marija, daugybė vėlių … [Skaityti toliau…]

LITANIJA UŽ MIRUSIUS

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mirusius! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji mergelių Mergele, Šventieji angelai ir arkangelai, R. melskite už mirusius! Šventieji patriarchai ir pranašai, Šventieji apaštalai ir evangelistai, Šventieji Viešpaties mokiniai, … [Skaityti toliau…]

KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO DVASINIS TESTAMENTAS

Aš noriu gyventi ir mirti tikėdamas šventąja visuotine ir apaštaline Bažnyčia. Turiu viltį numirti gerai pasiruošęs ir sustiprintas šventųjų sakramentų priėmimu bei priklausydamas šventųjų bendrystei. Turiu viltį mirti Bažnyčioje, kurią mūsų Viešpats pastatė ant Petro, kad ji gyvuotų iki jo sugrįžimo. Savo kūną ir sielą aš pavedu Švenčiausiajai Trejybei, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, žmogumi tapusio … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ MIRŠTANČIUS

Maloningasis Jėzau, sielų mylėtojau, meldžiu Tave dėl Tavo Švenčiausiosios Širdies agonijos ir Tavo nekaltosios Motinos sopulių, nuplauk savo Krauju viso pasaulio nusidėjėlius, kurie dabar kenčia agoniją ir šiandien numirs. Amen. V. Jėzaus Širdie, kentusi agoniją. R. Pasigailėk mirštančių!

MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

O mano garbingiausias Kūrėjau, prašau Tave didžiausios iš visų malonių – šventos mirties. Nesvarbu, kad iki šiol piktnaudžiavau gyvenimu, kurį man davei – suteik malonę jį užbaigti Tavo šventojoje meilėje. Leisk man numirti kaip šventieji patriarchai, palikti šį ašarų klonį be liūdesio, kad įžengčiau į amžinojo atilsio džiaugsmą savojoje tėvynėje. Leisk man mirti kaip garbingasis … [Skaityti toliau…]

GEROS MIRTIES MALDA

Jėzau, Marija, Juozapai, atiduodu jums savo širdį ir sielą! Jėzau, Marija, Juozapai, būkite šalia manęs mano paskutinėje agonijoje! Jėzau, Marija, Juozapai, leiskite man iškvėpti savo dvasią ir pasilikti ramybėje su jumis!

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ UŽ MIRŠTANČIUS

Garbingasis šventasis Juozapai, kuris girdėjai pirmuosius Kūdikėlio Jėzaus žodžius, šluostei pirmąsias Jo ašaras, matei iš Jo kūno tekant pirmuosius kraujo lašus, išgirsk dabar mirštančiųjų dejones, nušluostyk jų ašaras ir nuplauk jų sielas Atpirkėjo Jėzaus Kraujyje. Tu, kuris gelbėjai Kūdikėlį Jėzų nuo Erodo kareivių ir matei dūžtančius egiptiečių stabus ten, kur pasirodydavo tikrasis Dievas, argi dabar … [Skaityti toliau…]