ŠV. VINCENTO FERERO MALDA PRAŠANT GEROS MIRTIES

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu nenori, kad kas nors pražūtų. Tau visuomet meldžiamės, turėdami pasigailėjimo viltį, nes savo šventomis ir palaimintomis lūpomis esi pasakęs: „Ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu“ (Jn 14, 13). Prašau Tavęs, Viešpatie, dėl Tavo šventojo vardo, kad artėjant mano mirčiai išlaikytum man visus jutimus ir galėjimą kalbėti, stiprų gailestį dėl … [Skaityti toliau…]

ŠV. MECHTILDOS MALDA

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl Tavo didžios galios, kurią Tau suteikė dangiškojo Tėvo visagalybė, prašau Tave, padėk man mirties valandą ir nuvyk šalin mano piktąjį priešą. O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl to dieviško pažinimo ir išminties, kuria Tave pripildė Dievo Sūnus, prašau Tave, apšviesk tikėjimo šviesa ir sustiprink mano sielą mano mirties valandą, … [Skaityti toliau…]

MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

Marija, be dėmės pradėtoji, melski už mus, bėgančius pas Tave! Nusidėjėlių Globėja, mirštančiųjų Motina, neapleisk mūsų iškeliavimo valandą, bet duok mums tobulą gailestį, nuoširdžią atgailą ir mūsų nuodėmių atleidimą, padėk vertai priimti šventąjį Viatiką ir sustiprinimą Paskutinio patepimo sakramentu, kad galėtume saugiai stoti priešais teisingo, bet gailestingo Teisėjo, mūsų Dievo ir Atpirkėjo sostą. Amen.

PRAŠYMAS LAIMINGOS MIRTIES

Dieviškasis Jėzau, įsikūnijęs Dievo Sūnau! Kad mus išgelbėtum, Tu panorėjai gimti tvarte, gyvenai skurde, varge ir kančiose, o po to numirei baisiuose skausmuose ant kryžiaus. Meldžiu Tave, mano mirties valandą tark savo dieviškajam Tėvui: Tėve, atleisk jam! Tark savo mylimajai Motinai: Štai, tavo sūnus! Tark mano sielai: Dar šiandien tu būsi su manimi rojuje! Mano … [Skaityti toliau…]

ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO MALDA

Dieve, mano Tėve, Tavo amžinoji išmintis išrinko man šį kryžių, kurį dabar turiu nešti. Jis sunkiai slegia mane. Atleisk, jei nešdamas jį dejuoju! Aš per mažai mąstau Tavo mintimis, kurios taip skiriasi nuo žmonių galvojimo. Jei žinočiau ir apmąstyčiau, kaip Tu viską matančia akimi apžiūrėjai mano kryžių, prieš jį man skirdamas, kaip Tu jį matavai … [Skaityti toliau…]

Ligonio malda

Dievo Motina Nuolatine Gelbėtoja, jau ilgai ir daug kenčiu. Sergant kūnui, nusilpo ir mano dvasia, jau ir melstis man sunku. Niekas neatneša man palengvėjimo. Net pokalbis su giminaičiais ir draugais mane vargina. Mano širdyje pamažu nyksta kantrybė ir viltis, jų vietą užėmė kartybė, skausmas ir liūdesys. Į Tave, Marija, sudedu visą savo viltį! Tu negali … [Skaityti toliau…]

Malda už ligonį

Dievo Motina Nuolatine Gelbėtoja, Tavo dieviškasis Sūnus, kurį kadaise laikei rankose, išklauso kiekvieną Tavo prašymą. Pavesk jam šį ligonį, už kurį Tave šiandien nuolankiai meldžiu. Tik ištark žodį, ir jam bus sugrąžinta sveikata. Neatsakyk šios malonės! Ligoniai džiaugiasi ypatingu Tavo gerumu – išmelsk Jėzų, kad išsaugotų mums šio brangaus ligonio gyvybę. Tu pati būk jam … [Skaityti toliau…]

LAIMINGOS MIRTIES LITANIJA

Viešpatie Jėzau, gerasis Dieve, gailestingumo Tėve, kreipiuosi į Tave nusižeminusia, sugraudinta ir atgailaujančia širdimi. Pavedu Tau savo paskutinę valandą ir tai, kas seks po jos. Kai sustingusios kojos įspės mane, kad mano šios žemės kelionė jau baigiasi, R. gailestingasis Jėzau, pasigailėk manęs! Kai mano nusilpusios ir drebančios rankos nebegalės priglausti kryžiaus prie krūtinės ir, nepaisant … [Skaityti toliau…]

MALDA LAIMINGOS MIRTIES MALONEI IŠPRAŠYTI

Parpuolęs prieš Tavo nuostabios didybės sostą, prašau Tave, mano Dieve, paskutinės iš visų malonių – laimingos mirties malonės. Kad ir kaip blogai panaudojau gyvenimą, kurį man davei, suteik man malonę gerai jį užbaigti ir mirti Tavo meilėje. Atleisk man, mano Dieve, visą blogį, kurį padariau, ir tegul Tau būna malonus gėris, kurį padėjai man padaryti. … [Skaityti toliau…]

MOTINOS MALDA Į ŠV. ONĄ UŽ KLYSTKELIAIS NUĖJUSĮ VAIKĄ

Šventoji Mergelės Marijos motina Ona, tu dėl savo švenčiausiosios dukros patyrei vien didžiausią paguodą ir tyrą džiaugsmą. O, jei ir aš būčiau tokia laiminga ir galėčiau džiaugtis visais savo vaikais! Bet mane slegia rūpestis dėl vaiko N., kuris nuėjo klystkeliais. Bijau, kad jis dar giliau įklimps į nuodėmę ir pateks į pavojų pražūti amžiams. Aš … [Skaityti toliau…]