ŠV. BONAVENTŪROS MALDA Į SOPULINGĄJĄ DIEVO MOTINĄ

Sopulingoji Motina Marija! Aš liūdžiu su Tavimi dėl Tavo Sūnaus kančių, kuris dėl mūsų prakaitavo krauju, dėl mūsų buvo nuplaktas ir vainikuotas erškėčiais, už mus nešė kryžių ir vietoj mūsų buvo nukryžiuotas. O, visas Jėzaus gyvenimas buvo vienas kryžius! Ir Tu dėl savo širdingiausios meilės jam buvai prikalta prie to kryžiaus. Tavo sielą iš tiesų pervėrė kalavijas: jis kentėjo sužeisto kūno kančias, o Tu – užjaučiančios sielos skausmus. Visos žaizdos, kurios buvo jo švenčiausiame kūne, Tavo sieloje susijungė į vieną vienintelę žaizdą.

Tu iš tiesų esi „Marija“, nes Tavo vardas reiškia „Kartybė“. Jis pranašingai išsipildė visuose Tavo Sūnaus karčiuose kentėjimuose, kuriuos iškentei ir Tu. O Dievo Motina, pripildyk ir mano širdį meilės Jėzui, giliai spausk į ją visą jo kančią, kad ir aš su juo kentėčiau. Jūsų žaizdos, o mano Jėzau ir Tu, Mergele Marija, yra mano sveikata laike ir mano išganymas per visą amžinybę. Amen.