MALDA JĖZUI, LAIKŲ KARALIUI

O Jėzau, Tu esi visų laikų Karalius, nemirtingas ir neregimas, Tau visais laikais tebus garbė ir šlovė. Apie Tave sukasi visi šimtmečiai. Argi ne Tavyje, puolusios žmonijos Atpirkėjyje, išsipildė praeitis, kaip tai numatė pranašų akys? Argi Tu nesi laikų pilnatvė? Matome, kaip nužengei iš dangaus didingam įvykiui ant Golgotos, kaip Tu pirmas prisikėlei iš mirusių, … [Skaityti toliau…]

MALDA JĖZUI

Jėzau Kristau, Tu esi neprieinama šviesa – apšviesk mano tamsybes. Jėzau Kristau, Tu esi dieviška visagalybė – sustiprink mane silpną. Jėzau Kristau, Tu esi bedugnis gailestingumas – ateik man į pagalbą. Jėzau Kristau, Tu esi neišsemiamas turtas – pripildyk mano skurdą. Jėzau Kristau, Tu esi tikrasis gyvenimas – padovanok man save. Jėzau Kristau, Tu esi … [Skaityti toliau…]

MALDA IŠAUKŠTINTAJAI DIEVO MOTINAI

Marija, Tu vainikuota žvaigždėmis, mėnulis yra po Tavo kojomis, Tavo sostas – virš angelų chorų. Maloningai pažvelk žemyn, į šį ašarų klonį ir išgirsk mūsų šauksmą! Tik Tavimi pasitikime, į Tave sudedame visas savo viltis. Tu jau mėgaujiesi begaline dangaus palaima. Bet ir Tu patyrei mūsų tremties kentėjimus ir žinai, kokios karčios yra dienos žmonių, … [Skaityti toliau…]

Malda į Viešpaties Jėzaus peties žaizdą

Mylimiausias mano Jėzau, nuolankusis Dievo Avinėli! Aš, būdamas nusidėjėlis, nusižeminęs garbinu Tavo šventąją peties žaizdą, kuri Tau buvo iš visų žaizdų skaudžiausia, nes ant šio šventojo peties Tu nešei sunkų kryžių. Garbinu Tave ir dėkoju už šią iškentėtą skaudžiausią žaizdą. Nuolankiai maldauju Tave, per šią iškentėtą skaudžiausią žaizdą ir per Tavo be galo sunkų kryžiaus … [Skaityti toliau…]

MALDA Į VIEŠPATĮ JĖZŲ

Viešpatie Jėzau, per Tavo verksmą ėdžiose, kai dėl manęs gimei, per Tavo ašaras ant kryžiaus, kai už mane mirei, per Tavo meilę tabernakulyje, kur dėl manęs gyveni, pasigailėk manęs ir išgelbėk mane.

MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS VARDĄ

Švenčiausiasis Jėzaus Varde, būk mano širdyje, būk mano lūpose, būk mano kalbose! Švenčiausiasis Jėzaus Varde, nušviesk mano protą, apvalyk mano vaizduotę, sustiprink mano valią! Švenčiausiasis Jėzaus Vardas tebūna manyje, tebūna virš manęs, tebūna priešais mane, tebūna šalia manęs! Jis tebus visose mano mintyse, žodžiuose ir darbuose. Švenčiausiasis Jėzsus vardas tesaugo mane nuo visų piktojo puolimų … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES DIEVO MOTINĄ

Atsimink, Švenčiausiosios Širdies Dievo Motina, kokią nenusakomą galią savo garbingajai Širdžiai Tau suteikė Tavo dieviškasis Sūnus. Pilni pasitikėjimo Tavo nuopelnais, maldingai kreipiamės į Tave pagalbos. O dangiškoji Jėzaus Širdies Iždininke, Širdies, kuri yra neišsemiamas visų malonių šaltinis – Tu gali laisva valia jį atverti, kad iš jo žmonėms tekėtų dieviškoji meilė ir gailestingumas, šviesa ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. DVASIĄ

O Šventoji Dvasia, Tu Sekminių šventės dieną lyg pasidalinusiais ugnies liežuviais nužengei ant apaštalų, susirinkusių Paskutinės vakarienės salėje, ir taip apšvietei jų protus, uždegei jų sielas bei sustiprinai jų valią, kad po to jie apkeliavo visą pasaulį, visur uoliai bei ištikimai skelbė Jėzaus Kristaus mokslą ir patvirtino jį savo kraujo praliejimu. Meldžiame Tave, atnaujink ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į SOPULINGĄJĄ MERGELĘ

O švenčiausioji Mergele ir Motina, Tavo sielą Tavo dieviškojo Sūnaus valandą pervėrė skausmo kalavijas, o jam šlovingai prisikėlus Tu gavai amžinąjį triumfo džiaugsmą. Suteik mums, Tave meldžiantiems, kad mes taip jungtumės su šventosios Bažnyčios vargais ir Aukščiausiojo Pontifiko skausmais, kad pelnytume kartu su jais džiaugtis gavę trokštamą paguodą, to Kristaus, mūsų Viešpaties meilėje ir taikoje. … [Skaityti toliau…]