ŠV. GRIGALIAUS MALDOS Į KENČIANTĮ VIEŠPATĮ

I. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, kabantį ant kryžiaus, su erškėčių vainiku ant galvos. Meldžiu Tave, tegul Tavo kryžius išgelbsti mane nuo angelo naikintojo. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

II. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, ant kryžiaus sužeistą, tulžimi ir actu girdytą. Meldžiu Tave, Tavo žaizdos tebus vaistas mano sielai. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

III. O Viešpatie Jėzau, dėl Tavo kančios kartybės, kurią turėjai pakelti mirties valandą, ypač kai švenčiausia Tavo siela išėjo iš palaimintojo kūno, meldžiu Tave, pasigailėk mano sielos, kai ji paliks kūną, ir nuvesk ją į amžinąjį gyvenimą. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

IV. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, paguldytą į kapą ir palaidotą su mira bei kvepalais. Meldžiu Tave, tegul Tavo mirtis bus man gyvenimas. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

V. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, nužengiantį į pragarus ir vaduojantį iš ten savo belaisvius. Meldžiu Tave, neleisk man niekuomet tenai nužengti. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

VI. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, prisikėlusį iš numirusių, žengiantį į dangų ir sėdintį Tėvo dešinėje. Meldžiu Tave, kad būčiau vertas ten įeiti paskui Tave ir būti Tau atiduotas. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

VII. O Viešpatie Jėzau, gerasis Ganytojau, saugok teisiuosius, išteisink nusidėjėlius, pasigailėk visų tikinčiųjų ir būk gailestingas man, vargšui ir nevertam nusidėjėliui. Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija.

Melskimės. Maldauju Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kad Tavo kančia man taptų jėga, kuri sutvirtina, apsaugo ir apgina; kad Tavo žaizdos man taptų valgiu ir gėrimu, kurie pamaitina, pagirdo ir pralinksmina; kad Tavo Kraujo išliejimas man taptų visų mano kalčių nuplovimu; kad Tavo mirtis man taptų nenykstančiu gyvenimu. Juose tebūna mano atgaiva, džiūgavimas, sveikata, siekimas, džiaugsmas ir sielos bei kūno troškimas, dabar ir amžinai.

Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pastatyk savo Kančią, Kryžių ir Mirtį tarp Tavojo teismo ir mano sielos, dabar ir mano mirties valandą. Teikis man duoti malonę ir gailestingumą, gyviesiems atleidimą, mirusiems atilsį, savo Bažnyčiai taiką, o visiems nusidėjėliams – amžinąjį gyvenimą ir šlovę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.