Kitos maldos

No Image

ŠV. AUGUSTINO MALDA

ŠV. AUGUSTINO MALDA Viešpatie Jėzau, kad pažinčiau save, kad pažinčiau Tave, Ir nieko netrokščiau be Tavęs. Kad nekęsčiau savęs ir mylėčiau Tave. Kad viską daryčiau dėl Tavęs. Kad žeminčiau save ir aukštinčiau Tave. Kad apie…


No Image

ŠV. APAŠTALO ANDRIEJAUS KRYŽIAUS PAGARBINIMAS

O gerasis kryžiau, gavęs puošnumą iš Viešpaties kūno narių! Ilgai trokštasis, rūpestingai mylėtas, be perstojo ieškotas ir galiausiai paruoštas trokštančiai sielai! Pasiimk mane iš žmonių tarpo ir grąžink mane mano Mokytojui, kad tas, kuris tavimi…


No Image

ŠV. ALOYZO GONZAGOS MALDA Į ŠVČ. MERGELĘ MARIJĄ

O mano Valdove, šventoji Marija, Tavo palaimingai globai, neprilygstamai apsaugai bei Tavo gailestingumo prieglobsčiui šiandien ir mano iškeliavimo valandą pavedu savo sielą ir savo kūną. Tau skiriu visokią savo viltį ir paguodą, kiekvieną suspaudimą ir…No Image

ŠV. ALFONSO LIGUORIO MALDA Į ŠVČ. M. MARIJĄ

Šventoji Marija, nekaltoji Mergele, mano Motina! Tu esi mano Viešpaties Motina, pasaulio Karalienė, Užtarėja, nusidėjėlių viltis ir prieglobstis. Šiandien ateinu pas Tave, nors esu niekingiausias iš visų. Aš garbinu Tave, didžioji Karaliene, dėkoju Tau už…


No Image

Šv. Alfonso Liguorio atgailos malda

O mano dieviškasis Išganytojau, matydamas tą begalinę meilę, kurią Tu duodi žmonėms šventojoje Eucharistijoje, aš nerandu žodžių išreikšti savo susižavėjimui ir galiu tik tyloje garbinti Tavo begalinį gailestingumą. Tu ateini į šį Sakramentą, kad mus…


No Image

Šeštoji šv. Brigitos malda

O mylimasis Karaliau, brangiausias drauge, atmink tą sielvartą, kai apnuogintas ir vargšas kabojai ant kryžiaus. Visi Tavo draugai ir pažįstami stovėjo prieš Tave, bet neradai juose jokios paguodos, tik pas savo mylimą Gimdytoją, kuri sopulinga…


No Image

Septintoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, neišsemiamas gerumo šaltini, iš giliausio meilės jausmo Tu ant kryžiaus tarei: „Trokštu“ žmonių giminės išganymo. Prašau Tave, uždek mūsų širdžių troškimus visiems tobulumo darbams, o kūno geidulių troškulį mumyse visiškai atšaldyk ir užgesink…


No Image

PRAŠYMAS DIEVO PALAIMOS

Viešpatie, prašome Tave, savo gerumu išrišk mūsų nuodėmių pančius ir, užtariant Švenčiausiajai visuomet Mergelei, Dievo Motinai Marijai, šventajam Juozapui, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui ir visiems šventiesiems, išlaikyk mūsų, Tavo tarnų, ir mūsų namų…