ŠV. ALFONSO LIGUORIO MALDA Į ŠVČ. M. MARIJĄ

Šventoji Marija, nekaltoji Mergele, mano Motina! Tu esi mano Viešpaties Motina, pasaulio Karalienė, Užtarėja, nusidėjėlių viltis ir prieglobstis. Šiandien ateinu pas Tave, nors esu niekingiausias iš visų. Aš garbinu Tave, didžioji Karaliene, dėkoju Tau už visas malones, kurias man suteikei, visų pirma už tai, kad apsaugojai mane nuo pragaro, kurį aš taip dažnai užsitarnavau. Aš myliu Tave, mieliausioji Valdove! Kadangi myliu Tave, aš noriu nuolat Tau tarnauti ir viską daryti, ką tik pajėgiu, kad ir kiti Tave pamiltų. Tik Tavimi aš visiškai pasitikiu, į Tavo rankas sudedu savo išganymą. Priimk mane kaip savo tarną, paslėpk mane po savo apsiaustu, o Gailestingumo Motina! Tu esi tokia galinga pas Dievą, apsaugok mane nuo kiekvienos pagundos ar bent suteik jėgų iki gyvenimo pabaigos kaskart jas įveikti. Padaryk, kad aš tikrai mylėčiau Jėzų Kristų. Per Tave aš viliuosi atėjus metui palaimingai numirti. Geroji Motina, vardan Tavosios meilės Dievui, meldžiu Tave, visada padėk man, ypač paskutiniąją mano gyvenimo akimirką. Neapleisk manęs tol, kol Tu mane laimingą išvysi danguje! Ten aš šlovinsiu Tave ir giesme girsiu Tavo gailestingumą per amžius. Aš turiu viltį, tebūnie taip!