MALDA Į ROŽANČIAUS KARALIENĘ

Švenčiausiojo Rožančiaus Karaliene, šiais begėdiško bedieviškumo laikais parodyk savo galią, kaip savo praeities pergalėse, ir nuo savo sosto, iš kur dalini atleidimą ir malones, gailestingai užtark Tavo Sūnaus Bažnyčią, jo vikarą žemėje, visus dvasininkų laipsnius ir pasauliečius, taip prislėgtus šioje baisioje kovoje. Tu, galingoji visų erezijų nugalėtoja, paskubink gailestingumo valandos atėjimą, nors nesuskaitomos žmonių nuodėmės … [Skaityti toliau…]

MALDA Į PRAHOS JĖZULĮ

O Jėzau, aš bėgu prie Tavęs, * per Tavo Motiną meldžiu Tave, * iš vargo gelbėki mane. * Nes aš tikrai tikiu Tavimi, * kad Tu, o Dieve, saugoji mane. * Aš tikrai pasitikiu Tavimi, * kad aš rasiu Tavo malonę. * Iš visos širdies myliu Tave, * todėl gailiuosi dėl savo nuodėmių, * ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į NUKRYŽIUOTĄJĮ

Tau aukojame, Viešpatie Jėzau Kristau, Marijos, Tavo ir mūsų Motinos, stovinčios šalia kryžiaus, nuopelnus, kad, jai meilingai užtariant, pasiektume laimingą Tavo kančios ir mirties veikimą. Amen.

MALDA Į MARIJĄ NUOLATINĘ GELBĖTOJĄ

Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo, Tavo gyvenime ir mirtyje, nelaimėje, baimėse ir varguose. Kad priklausyčiau Tau kryžiuose ir skaudžiuose kentėjimuose, laike ir amžinybėje. Mergele, manoji Dievo Motina, leisk, kad būčiau visiškai Tavo! Motina, Tavimi pasitikiu ir remiuosi! Motina, Tavęs šaukiuosi ir verkiu! Motina maloningoji, būk šalia manęs! Motina galingiausioji, saugok mane! … [Skaityti toliau…]

MALDA Į MARIJĄ KRIKŠČIONIŲ PAGALBĄ

Nekaltoji Mergele, Dievo ir mūsų Motina Marija, Tu matai, kaip velnias ir pasaulis visur puola katalikų tikėjimą, kuriame iš Dievo malonės norime gyventi ir mirti, kad pasiektume amžinąją garbę. Todėl Tu, Krikščionių Pagalba, atnaujink savo senąsias pergales ir gelbėk savo vaikus. Tau patikime jų tvirtą sprendimą niekuomet neįsirašyti į draugijas, priešiškas mūsų šventajai religijai. Tu, … [Skaityti toliau…]

MALDA Į LA SALETO DIEVO MOTINĄ

Atsimink, La Salete apsireiškusi Dievo Motina, tikra Sopulingoji Motina, tas ašaras, kurias praliejai už mane Kalvarijoje. Prisimink, su kokiu nuolatiniu rūpestingumu Tu stengeisi mane užstoti nuo Dievo teisingumo – pagalvok, argi gali dabar apleisti savo vaiką, dėl kurio taip daug stengeisi? Įkvėptas šios paguodžiančios minties, aš ateinu ir puolu po Tavo kojomis, nepaisant savo neištikimybės … [Skaityti toliau…]

MALDA Į KŪDIKĖLĮ JĖZŲ

Dieviškasis Kūdiki, po savo stebuklingojo gimimo Betliejuje Tu panorėjai visame pasaulyje paskleisti savo beribį gailestingumą ir todėl dangaus ženklais pašaukei išminčius prie savo prakartėlės. Ji tapo karališku Tavo sostu. Tu meiliai priėmei šventuosius vyrus, kurie pakluso Tavo dieviškam šaukimui, atskubėjo pas Tave ir parpuolę pagarbino Tave – taikos Kunigaikštį, žmonių Atpirkėją, tikrąjį Dievo Sūnų. Patrauk … [Skaityti toliau…]

MALDA Į KRISTŲ KARALIŲ

Viešpatie Jėzau Kristau, išpažįstu, kad esi Visatos Karalius. Visa, kas sutverta – Tau sutverta. Naudokis visomis savo teisėmis į mane. Aš atnaujinu Krikšto pažadus ir išsižadu šėtono, jo vilionių ir darbų, bei pasižadu gyventi kaip geras krikščionis. Įsipareigoju dirbti, kiek nuo manęs priklauso, kad triumfuotų Dievo ir Tavosios Bažnyčios teisės. Dieviškoji Jėzaus Širdie, aukoju Tau … [Skaityti toliau…]

MALDA Į KARMELIO KALNO DIEVO MOTINĄ

Švenčiausioji Mergele, malonės pilnoji, visų šventųjų Karaliene, kaip džiaugiuosi garbindamas Tave, Karmelio Kalno Dievo Motiną! Aš prisimenu pranašo Elijo dienas, kai ant Karmelio kalno pasirodė Tavo provaizdis – mažas debesėlis, kuris išaugo ir davė gausų lietų. Tas lietus primena pašvenčiamąją malonę, kurią gauname per Tave. Jau nuo apaštalų laikų Tu buvai gerbiama šiuo paslaptingu vardu. … [Skaityti toliau…]

MALDA Į JĖZŲ KRISTŲ

O gerasis Jėzau, dėl savo didžio gailestingumo, pasigailėk manęs! O meilingasis Jėzau, meldžiu Tave per tą brangųjį Tavo Kraują, kurį panorėjai išlieti už nusidėjėlius, nuplauk visas mano nedorybes, pažvelk į mane vargšą ir nevertą, besišaukiantį Tavo šventojo Vardo! Todėl, Jėzau, išgelbėk mane dėl savo šventojo Vardo. Amen.